Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy bilen parlamentara hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

  • 04.05.2022 06:46
  • 19636
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy bilen parlamentara hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-türk parlamentara gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň dürli meseleleri barada gürrüň edildi.

Parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we pugtalandyrmak, iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek hem-de özara geňeşmeler arkaly tejribe alyşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy aýratyn nygtaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentop hukuk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň deňhukuklylyk, ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda, giň ugurlar boýunça türkmen-türk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň möhüm guraly bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda hem telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onda geljegi nazara almak bilen, parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygy bellenildi.


düýn 23:01
7711

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13668

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
13137

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
41906

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...