Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

  • 30.03.2022 09:26
  • 8020
Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

28-29-njy martda Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň agzalary Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň dabaraly mejlisine gatnaşdylar. Wekiliýetiň düzüminde Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew bar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dabaraly mejlisde çykyş edip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň parlamentarileriň özara gatnaşyklary üçin esasy meýdança bolup durýandygyny, sebitde parahatçylygy we hoşniýetliligi pugtalandyrmakda, Arkalaşygyň döwletleriniň kanunlaryny sazlaşdyrmakda möhüm çäreleri üpjün edýändigini aýratyn nygtady. Şeýle-de mejlisiň açylyş dabarasynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň çykyşy diňlenildi.

Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň ýolbaşçylary Almaty şäherine saparynyň çäklerinde Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň senatorlar palatasynyň spikeri Maulen Aşimbaýew bilen hem gepleşikleri geçirdiler.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň indiki mejlisi şu ýylyň güýzünde Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriler.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26714

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7243

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...