Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

  • 13.11.2021 09:25
  • 5852
Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

12-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Türkmen Lideri saparynyň başynda, ilki bilen, Türki geňeşiň Baş edara binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Onda gurama gatnaşyjy döwletleriň Liderleri türki dilli ýurtlaryň Döwlet baýdaklaryny galdyrmak dabarasyna gatnaşdylar.    

Ýokary derejeli myhmanlar binany açyp, türki dilli ýurtlaryň taryhy barada gürrüň berýän fotosergi bilen tanyşdylar. Soňra olar gämide Mermer deňzindäki şazadalaryň adalarynyň birine, Stambuldan günorta-gündogara uzaýan «Demokratiýa we azatlyk adasyna» ýol aldylar. «Katre Island» myhmanhanasynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Liderleriniň arasynda ýokary derejede duşuşyk geçirildi. Bu barada TmCars.info aýratynlykda hem okyjylara maglumat ýetirer.


29.11.2022 13:26
11008

Stambulyň howa menzili awiagatnawlaryň sany boýunça Ýewropada öňdebaryjy boldy

2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndan 24-nji noýabry aralygynda Stambulyň howa menzilinden Ýewropada iň köp uçuş amala aşyryldy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär. Ýewropanyň aeronawigasiýa howpsuzlygy boýunça...

19.11.2022 09:10
6684

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3972

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6136

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...