Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

  • 13.11.2021 09:25
  • 5896
Türki geňeşiň Liderleri guramanyň täze Baş edarasynyň açylyşyna gatnaşdylar

12-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Türkmen Lideri saparynyň başynda, ilki bilen, Türki geňeşiň Baş edara binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Onda gurama gatnaşyjy döwletleriň Liderleri türki dilli ýurtlaryň Döwlet baýdaklaryny galdyrmak dabarasyna gatnaşdylar.    

Ýokary derejeli myhmanlar binany açyp, türki dilli ýurtlaryň taryhy barada gürrüň berýän fotosergi bilen tanyşdylar. Soňra olar gämide Mermer deňzindäki şazadalaryň adalarynyň birine, Stambuldan günorta-gündogara uzaýan «Demokratiýa we azatlyk adasyna» ýol aldylar. «Katre Island» myhmanhanasynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Liderleriniň arasynda ýokary derejede duşuşyk geçirildi. Bu barada TmCars.info aýratynlykda hem okyjylara maglumat ýetirer.


düýn 22:32
2947

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

düýn 22:24
3038

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

02.02.2023 09:23
16590

Her 1,17 minutda bir uçuş ýa gonuş: Stambulyň aeroporty Ýewropanyň iň köp gatnawly howa menzili

«Stambul howa menzili» ýene-de Ýewropanyň iň ýygy gatnawly howa menzili hökmünde ykrar edildi diýip, Anadolu habar berýär. Eurocontrol howa gatnawlarynyň ýewropa operatorynyň hasabatynda: «Şu ýylyň ýanwar aýynda...

01.02.2023 10:29
9242

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...