Şweýsariýada Pi sanyny hasaplamak boýunça dünýä rekordy goýuldy

  • 19.08.2021 16:29
  • 10050
Şweýsariýada Pi sanyny hasaplamak boýunça dünýä rekordy goýuldy

Graubýunden amaly ylymlarynyň ýokary mekdebiniň hünärmenleri Pi sanyny hasaplamak boýunça täze rekord goýdular: olar superkompýuteriň kömegi bilen oturdan soň 62,8 trilliondan gowrak sifri anyklamagy başardylar, bu mundan öňki dünýä rekordyndan 12,8 trillion sifr köpdür diýip, realnoevremya.ru habar berýär.

“Şenbe güni ir sagat 9:30-da Analitikanyň we modelirleme wizualizasiýasynyň maglumatlar merkeziniň (DAVIS) ýokary öndürijilikli kompýuteri oturdan soň 62 831 853 071 796 sifr bilen Pi sanyny hasaplamagy üstünlikli tamamlady. Şeýlelik bilen, goşmaça 12,8 trln sifr belli boldy we öňki 50 trln rekord täzelendi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Pi-niň soňky on sifri şeýle: 7817924264.

DAVIS merkezindäki hasap işi üçin 108 gün we 9 sagat gerek boldy. Bu 2020-nji ýylda öňki rekordy goýmak üçin sarp edilen wagtdan ep-esli azdyr. Onuň awtory amerikaly Timoti Mýullikanyň hasap işine 303 gün gerek boldy.


04.02.2023 23:23
6522

Singapurda gajetleriň kognitiw ukyplaryna ýetirýän täsiri öwrenildi

Singapurly alymlar çagalykda gajetleriň ulanylmagy bilen beýniniň ösüşiniň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Irki çagalykda gajetleriň aşa köp ulanylmagy kämillik döwründe kognitiw ukyplarynyň ýaramazlaşmagyna...

02.02.2023 13:27
21849

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

08.01.2023 23:00
16206

Türkmen talyby GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi bolup, II derejeli diplom we «Iň gowy ýaş alymlar — 2022» medaly bilen...

06.01.2023 02:41
21869

Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura...