BSGG: maýmyn mamasy dünýä derejesindäki adatdan daşary ýagdaý däl

BSGG: maýmyn mamasy dünýä derejesindäki adatdan daşary ýagdaý däl

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maýmyn mamasy boýunça komiteti häzirki wagtda bu keseliň ýaýrawy saglygy goraýyş pudagynda halkara derejesine eýe bolan adatdan daşary ýagdaý däl diýen netijä geldi. Bu barada şenbe güni komitetiň mejlisinden soň ýaýradylan beýanda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“[Komitetiň] birnäçe agzasynyň dürli pikiri öňe sürendigine garamazdan, komitet ylalaşyk esasynda BSGG-niň baş direktoryna häzirki tapgyrda bu ýaýrawyň jemgyýetçilik saglygy goraýyş pudagynda halkara derejesine eýe bolan adatdan daşary ýagdaý hökmünde häsiýetlendirilmeli däldigi baradaky teklibi hödürlemek kararyna geldi” – diýlip, resminamada bellenilýär.

Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler maýmyn mamasynyň häzirki ýaýrawynyň “adatdan daşary häsiýete” eýedigini we şunuň bilen baglylykda, ýokanjyň “mundan beýläkki ýaýrawynyň öňüni almak” maksady bilen oňa “jogap gaýtarmak boýunça güýçli tagallalaryň” zerurdygyny bellediler. Olar birnäçe hepdeden täze maglumatlary göz öňünde tutup, ony gaýtadan seljerer ýaly epidemiologiki ýagdaýa düýpli gözegçiligi alyp barmagy maslahat berdiler. Komitetiň agzalary bu döwürde ýagdaýyň düýpli üýtgejekdigini we munuň häzirki tapgyrda bu ýaýrawy halkara derejesine eýe bolan adatdan daşary ýagdaý hökmünde hasaplamazlyk baradaky teklibiň gaýtadan seredilmegine getirjekdigini inkär etmeýärler.
Komitetiň mejlisinde çykyş eden BSGG-niň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus maýmyn mamasynyň BSGG-niň bäş sebitinde 50-den gowrak ýurtda ýüze çykarylandygyny habar berdi. Maý aýyndan bäri, umuman, 3 müňden gowrak kesel hadysasy ýüze çykaryldy.