Iş maslahaty: oba hojalyk boýunça wise-premýere ýerlerde bolup, meseleleri öwrenmek tabşyryldy

Iş maslahaty: oba hojalyk boýunça wise-premýere ýerlerde bolup, meseleleri öwrenmek tabşyryldy

10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýlary bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Iş maslahatynda, ilki bilen, welaýatlaryň häkimleri ýerler alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada gezekli-gezegine hasabat berdiler. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewwelaýatlaryň bugdaý meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleri, şeýle hem ýurdumyzda galla oragy möwsümine taýýarlyk işleriniň batly depginlerde dowam edýändigi barada hasabat berdi. Ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak maksady bilen welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralma, gök we bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek hem-de ýetişdirilen hasyl bilen bazarlarymyzy doly üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 
Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanynyň tabşyrygyna laýyklykda Ahal, Balkan we Daşoguz welaýatlaryna guran iş saparlarynyň netijeleri barada giňişleýin hasabat berdi. 
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň welaýatlara guran saparlarynyň netijelerine ünsi çekip, Daşoguz welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda suw üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmegini talap etdi we wise-premýeriň ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda hem iş saparlarynda bolup, bar bolan meseleleri ýerinde öwrenmegi tabşyrdy.