Hökümetiň Awazadaky göçme mejlisinde häkimleriň hasabatlary hem diňlenildi

Hökümetiň Awazadaky göçme mejlisinde häkimleriň hasabatlary hem diňlenildi

14-nji aprelde Awazada geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny hem diňledi.

Türkmenbaşydaky 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna hem-de ulag-kommunikasiýa toplumyna degişli edaralaryň işgärleri üçin 4 gatly, 60 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň düýbüni tutmak dabarasyna görlen taýýarlyk işleri Balkan welaýatynyň häkiminiň hasabatynyň esasyny düzdi.  

Şeýle-de häkimler Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri guramak boýunça alnyp barylýan degişli işler barada habar berdiler. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda dürli maksatly desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada-da aýdyldy.