Berdimuhamedow sebitlerdäki oba hojalyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklandy

Berdimuhamedow sebitlerdäki oba hojalyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklandy

21-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda türkmen Lideri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny hem diňledi. Hususan-da, wise-premýer häzirki döwürde ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işlerini talabalaýyk geçirmek boýunça edilýän tagallalar, güýzlük bugdaý ekilen meýdanlarda ýaýbaňlandyrylan ideg işleri, şol bir wagtyň özünde ýazlyk ekiş möwsümine taýýarlygyň derejesi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekiljek meýdanlaryň 535 müň 229 gektarynda sürüm işleri geçirildi. Munuň özi kesgitlenen işleriň 92,2 göterimine deňdigini aňladýar. Şol bir wagtyň özünde ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny hem-de zerur bolan tohumlary möwsüme taýýarlamak işleri batly depginlerde alnyp barylýar.

Şu günler ýurdumyz boýunça sogan ekişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär. Şeýle hem şu ýyl jemi 30 müň gektar meýdana ýazlyk ýeralma ekmek meýilleşdirildi. Şu güne çenli jemi 11 müň 361 gektara ýazlyk ýeralma ekilip, bu baradaky meýilnama 37,9 göterim berjaý edildi.