Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary Nýu-Delide duşuşýarlar

Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary Nýu-Delide duşuşýarlar

Owganystandaky ýagdaý we ösüş maksady bilen sebit hyzmatdaşlygyny giňeltmek meseleleri Hindistanyň bäş sany Merkezi Aziýa döwletleri bilen şu gün, 19-njy dekabrda geçirjek üçünji dialogynyň ileri tutulýan temalary bolar.

Öňküsi gün, şenbede Hindistanyň daşary işler ministri Subrahmanýam Jaýşankar Nýu-Delä sapar bilen gelen DIM ýolbaşçylary üçin günortanlyk naharyny gurady. Ýokary derejeli myhmanlaryň hormatyna şeýle hem medeni şüweleň guraldy.

«Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrlerini gepleşiklerimizden öň dabaraly günortanlyk naharynda garşyladym. Medeni şüweleň biziň ýakynlygymyzyň ýene-de bir ýatlatmasy boldy» diýip Jaýşankar Twitter sahypasynda ýazdy.

Gepleşiklere Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar.
DIM ýolbaşçylarynyň maslahaty şeýle hem söwda we sebit boýunça aragatnaşyklara hem bagyşlanar.
«Hindistan — Merkezi Aziýa» daşary işler ministrleriniň ikinji dialogy 2020-nji ýylyň oktýabrynda wideomaslahat görnüşinde geçirilipdi.