Türkmen wekiliýeti Duşanbede «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» duşuşygyna gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti Duşanbede «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» duşuşygyna gatnaşdy

22-nji noýabrda Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.  

Duşuşyga gatnaşyjylar Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini, 2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda kabul edilen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa üçin Strategiýasynyň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de sebitara hyzmatdaşlygynyň we özara hereketleriň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy boýunça pikirleri alyşdylar. Nobatdaky gepleşikleriň, şeýle-de «MA-ÝB» formatyndaky Ykdysady forumyň işe girizilmeginiň aýratyn ähmiýetini nygtamak bilen, türkmen tarapy «Merkezi Aziýa-ÝB» formatynyň ähli gatnaşyjylarynyň arasynda hyzmatdaşlyk hereketleriniň giňeldilmegi boýunça ençeme teklipleri beýan etdi. 

Owganystanyň durnukly ösüşiniň ýola goýulmagy bilen bagly meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy bilen baglylykda, Türkmenistanyň bu ýurda kömek we goldaw bermegiň syýasy, ykdysady we ynsanperwerlik düzüjileriniň bitewüligine esaslanýan çemeleşmesinden ugur alýandygy nygtaldy.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy şeýle-de nobatdaky duşuşyga gatnaşyjylary 12-nji dekabrda Aşgabat şäherinde geçiriljek parahatçylyk we ynanyşmak forumyna işjeň gatnaşmaga çagyrdy.