Gurbanguly Berdimuhamedow sebitler boýunça jogapkär wise-premýerleri belledi

Gurbanguly Berdimuhamedow sebitler boýunça jogapkär wise-premýerleri belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we häkimleriň jogapkärçiligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Baýramowiç Gylyjow Ahal welaýaty;
  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Balkan welaýaty;
  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýew Daşoguz welaýaty;
  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow Lebap welaýaty;
  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Sapardurdy Toýlyýew Mary welaýaty;
  • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywalyýewiç Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi.