Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

  • 19.06.2024 16:46
  • 21100
Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda tejribe geçýär. Bu barada lukmançylyk edarasynyň web sahypasynda habar berildi.

Klinikanyň baş lukmany, professor Markus Diner we onuň topary türkmen kärdeşlerini edarada ulanylýan öňdebaryjy bejeriş usullary we iň oňat tejribeleri bilen tanyşdyrýar.

Türkmen hirurg lukmany Adyl Allambergenow: "Bizi nemes lukmançylygynda esasanam hil standartlary gyzyklandyrýar" – diýip belledi.

Tejribe gutarandan soň, myhmanlar alan bilimlerini we başarnyklaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegi meýilleşdirýärler, şol sanda aşgazanasty mäziniň operasiýalaryny we torakal çäreleri giňeltmegi göz öňünde tutýarlar.
Soňky ýyllarda ýüzlerçe türkmen lukmanlarynyň Germaniýanyň lukmançylyk merkezlerinde tälim we tejribe geçendigini bellemelidiris. Häzirki wagtda taraplar birek-biregi tejribe alyşmaga çagyryp, akademiki hyzmatdaşlygy we amaly gatnaşygy güýçlendirýärler. Nemes professorlary Türkmenistana çagyrylýar. Hünärmenler seminarlary geçirýärler, bilimlerini we başarnyklaryny türkmen kärdeşleri bilen paýlaşýarlar, çylşyrymly neýrohirurgiki amallary, şöhle arkaly anyklaýyş usullaryny, angiografiýany we näsaglary bejermekdäki iň soňky çemeleşmeleri öwredýärler.


düýn 22:45
1837

AIW-e garşy täze derman synaglarda 100% netije görkezdi

AIW-niň ýaş zenanlaryň arasynda giň ýaýran ýurtlary bolan Günorta Afrikada we Ugandada bu keseliň öňüni alýan täze dermanyň - lenakapawiriň kliniki synaglary tamamlandy. Amerikanyň Gilead Sciences biofarmakologiki...

12.07.2024 11:50
11304

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6899

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7954

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...