Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

  • 16.06.2024 01:45
  • 12596
Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär.

Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy we mineral baýlyklary ylmy-barlag institutynyň alymlary (WNIIOkeangeologiýa) hytaýly kärdeşleri bilen bilelikdäki amala aşyrdylar.
Nusgalar Antarktidanyň esasy ýerli belentliginiň ýokarsynda, magnit anomaliýasynyň merkezinde burawlanan 550 metrden gowrak çuňlukdaky guýynyň düýbünden alyndy.
Bu dag jynslary giçki Proterozoýda, ýagny Ýer ýüzünde Rodiniýa super yklymy emele gelen wagty dörändir diýip çak edilýär. Nusgalary öwrenmek alymlara magnit anomaliýasynyň gelip çykyşyny, şeýle hem Antarktidanyň we umuman, planetanyň geologiki taryhyny açmaga kömek eder.
Barlaglar Hytaýyň Geologiýa ylymlary uniwersitetiniň WNIIOkeangeologiýa barlaghanalarynda geçiriler. Buzdan dag jynslary Arktika we Antarktika institutynyň howanyň we daşky gurşawyň üýtgemegi barlaghanasynda öwreniler.


düýn 23:59
2613

Wenerada tapylan himiki birleşmeler ol ýerde ýaşaýşyň bar bolmak ähtimallygyny görkezýär

Wenerada ýaşaýşyň bardygyny aňladyp biljek iki himiki birleşme bolan ammiak we fosfin tapyldy. Bu barada Angliýadaky Milli Astronomiýa Assambleýasynyň alymlaryna salgylanýan The Guardian habar berýär. Londonyň...

18.07.2024 15:41
9902

Mumiýanyň esasynda “Gyzyl çaýylan hanymyň” ýüz keşbi döredildi. Bu müsürli zenan 1500 ýyl mundan ozal ýaşap geçipdir

Alymlar 1500 ýyl mundan ozal ýaşap geçen gadymy müsürli zenanyň mumiýasy bolan “Gyzyl çaýylan hanymyň” 3D görnüşini  döretdiler. Braziliýanyň meşhur 3D dizaýneri Sisero Morais barlagçylar topary bilen bilelikde...

18.07.2024 12:30
5299

Alymlar “planetanyň” kesgitlemesine täzeden garamagy teklip edýärler

Los-Anjelesdäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary Halkara Astronomiýa Bileleşigi (HAB) üçin “planeta” düşünjesiniň täze kesgitlemesini teklip etdiler. 2006-njy ýylda kabul edilen häzirki kesgitleme beýleki...

17.07.2024 15:28
7852

Aýda nädip bina galdyrmaly? Alymlar Aý tozanyndan mikrotolkunda bişirip kerpiç ýasamagy oýlap tapdylar

Koreýaly alymlar mikrotolkun sintezini ulanyp, Aýyň topragyndan kerpiç ýasamanyň innowasion usulyny oýlap tapdylar diýip, New Atlas ýazýar. Journal of Building Engineering žurnalynda beýan edilen täze tehnologiýa...