Astrofotograf Günüň Ýere tarap bakyp duran äpet tegmilini surata aldy

  • 10.06.2024 13:41
  • 9374
Astrofotograf Günüň Ýere tarap bakyp duran äpet tegmilini surata aldy

Sakramentoly (Kaliforniýa, ABŞ) astrofotograf Endrýu Makkarti X sosial ulgamynda Günüň işjeň AR 3664 sebitiniň suratyny çap etdi.

10-11-nji maýda bolup geçen rekord derejedäki geomagnit tupanyna hut şu sebit sebäp boldy. Onuň döreden tupany 2003-nji we 1989-njy ýyllardaky hadysalar bilen deňeşdirilýär.
Makkarti: “Ine, Günüň birnäçe hepde bäri birden-birden lowlaýan işjeň sebitiniň jikme-jik görnüşi. Bu birnäçe minut mundan öň howlymyň ýeňse tarapyndan alnan surat. Günüň tegmili indi Ýere bakyp dur, şonuň üçin islendik döreýän koronal  massa zyňylmasynyň Ýeriň magnitosferasyna täsir etmek ähtimallygy uly" - diýip ýazdy.
AR 3664 tegmili işjeňligini dowam etdirýär. Ol güýçli alawlary goýbermegi dowam etdirip, ýene-de Ýere tarap bakýar, ýöne öňki alawlamadan bir aý soň ýene täze güýçli tupan döremek ähtimallygy gaty pes. Emma işjeňligiň şeýle durnukly bolmagy Günüň işjeňliginiň ýa-ha eýýäm iň ýokary derejesine ýetendigini, ýa-da indi ýetjekdigini görkezýär.
Endrýu Makkarti professional suratçy däl. Ol programma üpjünçiligini işläp taýýarlaýyş kompaniýasynda satuwlar we iş amallary ugrundan işleýär. Şeýle-de bolsa, ol köplenç kosmiki hadysalaryň we asman jisimleriniň täsin suratlaryny almagy başarýar. Ondan öň Saturny, HKS-yň Aýyň öňünden geçişini, Günüň “portretini” we Wenera bilen Aýyň biri-birine ýakynlaşan pursadyny surata alypdy.


şu gün 14:51
2396

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

şu gün 14:49
1405

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

şu gün 14:47
3288

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

şu gün 12:13
2254

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...