Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parky hukuk ýagdaýy berildi

  • 08.06.2024 15:43
  • 7333
Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parky hukuk ýagdaýy berildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hakynda» Karar gol çekdi. Degişli Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanynyň garamagyna wise-premýer N.Amannepesow anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda hödürledi.

Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň belent maksatlaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi tarapyndan dünýäniň abraýly ylmy merkezleri, şol sanda Halkara ylmy parklaryň assosiasiýasy (IASP) bilen hyzmatdaşlygyň gerimi giňeldilýär. Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek baradaky çözgüt “Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda merkeziň binýadynda amaly ylmy işleriň geçirilmegine, ylym bilen önümçiligi utgaşdyrýan, önümçilik pudaklarynyň ylmy esasda ösdürilmegine we usuly kadalaryň kämilleşdirilmegine içgin gatnaşýan ylmy-önümçilik binýadyny döretmek maksady bilen kabul edildi.
Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, Garaşsyz ýurdumyzda ýokary bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemala getirmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda,  Serdar Berdimuhamedow zehinli ýaşlarymyzy ylma, bilime, täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, Ylymlar güni mynasybetli «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda» Karara gol çekdi. Şeýle hem döwlet Baştutany ýurdumyzda ylmy-barlag işlerini toplumlaýyn esasda ösdürmek, innowasion önümleriň önümçiligini guramak maksady bilen, «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hakynda» Karara gol çekdi.


şu gün 14:15
3023

Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat. Bu komponentleriň...

şu gün 14:14
2752

Beýnini öwrenmek üçin çäge zerresiniň ululygyndaky simsiz datçik işlenip düzüldi

Huaçžun Ylym we Tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary beýnä ornaşdyryp bolýan, çäge zerresiniň ululygyndaky bioutgaşykly simsiz datçigi döretdiler. Bu täzelik barada  Nature žurnalynda habar berildi. Bu gidrogel...

şu gün 14:09
1604

Bostonly startap pagta süýjüniň taýýarlanyş tehnologiýasy boýunça ösümlik etini ösdürip ýetişdirýär

Ösümlik esasly etiň alternatiwalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen bostonly (ABŞ) startap 11 million dollar möçberinde maýa goýumyny aldy diýip, TechCrunch ýazýar. Kompaniýa pagta süýji önümçiligine meňzeş ösümlik...

şu gün 11:12
2618

Tailandda hakyky deriniň ornuny tutjak material döredildi: ol ananasdan

Tailandyň Mahidol uniwersitetiniň alymlary ananas ýapraklarynyň süýümlerinden tebigy derä täze ekologiýa taýdan arassa alternatiwany işläp taýýarladylar. “Ananas derisi” diýlip atlandyrylan material adaty deri...