Täze diş ösüp çykarmyka? Ýapon alymlary uly açyşyň bosagasynda dur

  • 06.06.2024 15:16
  • 12923
Täze diş ösüp çykarmyka? Ýapon alymlary uly açyşyň bosagasynda dur

Ýapon alymlary diş ösdürýän dermanyň kliniki synaglaryna başlamaga taýýarlanýar diýip, New Аtlas portaly habar berýär.

Tazuke Kofukaý lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň (Osaka, Ýaponiýa) Kitano hassahanasynda işlenip taýýarlanan bu derman 30-64 ýaş aralygyndaky, hiç hili azy dişi bolmadyk erkek adamlarda synagdan geçiriler.
Syçanlarda we alajagözenlerde geçirilen synaglar şowly boldy: haýwanlarda täze dişler ösüp çykdy. Teklip edilýän derman dişiň ösmegini bökdeýän belogyň işjeňligini togtadyp, täze süňküň döremegine itergi berýär.
Kliniki synaglar üstünlikli bolan ýagdaýynda derman 2030-njy ýyldan başlap täjirçilik maksatly ulanylyp bilner. Bu dogabitdi edentiýadan (dişsizlik) ejir çekýän ýa-da şikes, kesel zerarly dişini ýitiren adamlar üçin iň oňat habar bolar.
Molekulýar biolog we diş lukmany Kasu Takahaşi 2005-nji ýyldan bäri dişleri dikeltmegiň üstünde işleýär we bu bejerginiň diňe dogabitdi dişsizler üçin däl, eýsem islendik ýaşda dişini ýitiren adamlar üçin hem amatly boljakdygyna umyt baglaýar.
Şeýle hem barlagçylar dermany dişleriniň ösüşinde  patologiýasy bolan iki-ýedi ýaş aralygyndaky çagalarda barlamagy meýilleşdirýärler.
Bu barlagyň şowly netije bermegi geljekde diş bejergisine çemeleşmäni  üýtgedip biler.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...