Hytaýda süýji keseliniň II görnüşini doly bejermegiň usuly tapyldy

  • 05.06.2024 15:25
  • 11600
Hytaýda süýji keseliniň II görnüşini doly bejermegiň usuly tapyldy

Şanhaýyň lukmanlary dünýäde ilkinji gezek näsagyň öz “gaýtadan düzülen” öýjüklerini transplantasiýa etmek arkaly onuň süýji keseliniň II görnüşini doly bejerdiler. Bu barada Şanhaýyň Ylym we tehnologiýalar boýunça iş toparyna (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality) salgylanýan RBK ýazýar.

25 ýyl bäri süýji keselinden ejir çekip gelen 59 ýaşly erkek adam operasiýa edilenden  soň 33 aýdan bäri hiç hili derman kabul etmeýär. Ozal onuň bedeni hiç hili insulin işläp çykarmaýanlygy sebäpli günde sanjym almaly bolýardy.
Şanhaýyň “Çançžen” hassahanasynyň lukmanlar topary tarapyndan işlenip düzülen täze usul millionlarça adam üçin hakyky halasgär bolup biler. Şu wagta çenli beýle amallar diňe donorlaryň beden agzalaryny ulanmak arkaly geçirilýärdi, bu bolsa donorlaryň ýetmezçiligi sebäpli çynlakaý çäklendirmeler bilen baglanyşyklydy.
Usulyň özboluşlylygy autologiki transplantasiýanyň ulanylmagyndan ybarat. Hassanyň aşgazan asty mäziniň işini dikeltmek üçin näsagyň öz sütün öýjükleri ulanylýar.
2021-nji ýylda geçirilen operasiýa ada öýjüklerine zeper ýeten süýji keselinde amal aşyrylan dünýäde ilkinji üstünlikli transplantasiýa boldy.
Hytaýly alymlaryň üstünligi dünýäde millionlarça adama bu meseläniň geljegi bar çözgüdini hödürläp, süýji keseline garşy göreşmekde täze sahypany açýar.
Hytaýda süýji keseli bilen keselleýänleriň sanynyň örän ýokarydygyny  bellemelidiris. Halkara süýji keseli federasiýasynyň maglumatlaryna görä, ýurtda 140 million näsag bar, olaryň 40 milliony ömürlik insulin bejergisine almaga mätäçdir.


şu gün 13:26
1952

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
14549

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19900

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13164

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...