Rus alymlary hasyllylygy ýokarlandyrjak ýörite bakteriýalary tapdylar

  • 04.06.2024 11:37
  • 3666
Rus alymlary hasyllylygy ýokarlandyrjak ýörite bakteriýalary tapdylar

Kazan Federal uniwersitetiniň alymlary oba-hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyryp biljek bakteriýalaryň ştammyny tapdylar. Gürrüň toprak aktinobakteriýalaryna degişli Nocardia mangyaensis NH1 hakynda barýar diýip, Mail.ru ýazýar.

Toprakda bioelýeterli demriň ýoklugy ösümlikler üçin çynlakaý mesele bolup durýar. Demir ýetmezçiligi ýokary çyglylyk, käbir dökünleriň zyýanly täsirleri we topragyň pH balansynyň pes bolmagy ýaly dürli faktorlar sebäpli döräp biler. Demriň ýetmezçiligi ýaş ýapraklaryň saralmagyna we guramagyna getirýär, bu bolsa öz gezeginde ösümligiň ösmegine päsgel berýär we hasyllylygy peseldýär.
Emma Nocardia mangyaensis NH1-iň özboluşly bir aýratynlygy bar: bakteriýalar daşky gurşawdan demir ionlarynyň ýygnanmagyna we ösümliklere geçirilmegine mümkinçilik berýän sideroforlary, molekulalary öndürýär. Bu demir ýetmezçiliginiň öňüni almaga kömek edýär we netijede ösümlikleriň ösmegine itergi berýär, öndürijiligi ýokarlandyrýar.
Gözlegler Nocardia mangyaensis NH1 ştammyna esaslanýan dökünleriň diňe bir hasyllylygy ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, ösümlikleri kesellerden we stres faktorlaryndan hem gorap biljekdigini görkezdi.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6749

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3422

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...