Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

  • 29.05.2024 13:04
  • 15491
Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna we berkligine baha bermek üçin pyýada ýanýodalary guruldy diýip, New Atlas ýazýar.

2022-nji ýylda alymlar betonyň düzümindäki 15% çägäni kofe löderesine çalyşmagyň onuň berkligini 30% ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu usul diňe bir çägä garaşlylygy azaltmak bilen çäklenmän, organiki galyndylaryň gaýtadan işlenmegine mümkinçilik berýär we daşky gurşawa ýaramaz täsiri azaldýar.
Beton guýlanda kofe löderesini ulanmak üçin, ony ilki 350 ° C-da kislorodsyz işläp bejerýärler we biokömre öwürýärler. Bu betonda onuň gurluşyny gowşadyp biljek organiki materiallaryň dargamagynyň öňüni alýar.

Alymlar Makedon-Reýnjs graflygynyň geňeşi bilen hyzmatdaşlykda deňeşdirip seljermek üçin adaty betonyň gapdalynda iki görnüşli betony - kofe biokömri we agaç taraşasy goşulan betonlary düşediler. Gözlegçiler synagyň netijelerine baglylykda innowasiýa materialynyň ulanylyşyny giňeltmegi meýilleşdirýärler.
RMIT inženerçilik mekdebiniň gözlegçisi Rajiw Roýçand: "Bu önümi täjirleşdirmegiň üstünde işleýäris we diňe kofe bilen çäklenmän, dürli organiki galyndylary ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenýäris" -diýdi.

Ol: "Her bir biokömrüň dürli usullar bilen betonyň hilini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän özboluşly aýratynlyklary bar " -diýdi.

Roçandyň sözlerine görä, täze beton sementiň mukdaryny azaltmaga hem mümkinçilik berýär. Ol: "Berkligini 30% ýokarlandyrmak bilen, biz betonyň düzümindäki sementi 10% azaldyp bileris" diýip belledi.
“Kofe betonynyň” synagynyň netijeleri çydamly we ekologiýa taýdan arassa desgalary gurmak üçin onuň geljekki mümkinçiliklerine baha bermäge mümkinçilik berer.


şu gün 14:15
3823

Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat. Bu komponentleriň...

şu gün 14:14
3405

Beýnini öwrenmek üçin çäge zerresiniň ululygyndaky simsiz datçik işlenip düzüldi

Huaçžun Ylym we Tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary beýnä ornaşdyryp bolýan, çäge zerresiniň ululygyndaky bioutgaşykly simsiz datçigi döretdiler. Bu täzelik barada  Nature žurnalynda habar berildi. Bu gidrogel...

şu gün 14:09
2026

Bostonly startap pagta süýjüniň taýýarlanyş tehnologiýasy boýunça ösümlik etini ösdürip ýetişdirýär

Ösümlik esasly etiň alternatiwalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen bostonly (ABŞ) startap 11 million dollar möçberinde maýa goýumyny aldy diýip, TechCrunch ýazýar. Kompaniýa pagta süýji önümçiligine meňzeş ösümlik...

şu gün 11:12
2618

Tailandda hakyky deriniň ornuny tutjak material döredildi: ol ananasdan

Tailandyň Mahidol uniwersitetiniň alymlary ananas ýapraklarynyň süýümlerinden tebigy derä täze ekologiýa taýdan arassa alternatiwany işläp taýýarladylar. “Ananas derisi” diýlip atlandyrylan material adaty deri...