Ýerden 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze planeta tapyldy

  • 26.05.2024 23:06
  • 13379
Ýerden 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze planeta tapyldy

Astronomlar Ýerden bary-ýogy 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän, ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze Gliese 12 b planetasyny tapdylar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Korollyk astronomiýa jemgyýetiniň gözleg maglumatlaryna salgylanýan Time žurnaly habar berdi.

Ululygy we temperaturasy boýunça Wenera meňzeş ekzoplaneta "bize iň golaý aram howaly planeta" diýlip atlandyryldy. Gliese 12 b kiçijik gyzyl ýyldyzyň töwereginden aýlanýar we ondan, Ýeriň Günden alýan energiýasyna garanda, 1,6 esse köp energiýa alýar.
Gliese 12 b-de bir ýyl Ýerdäki 12,8 güne barabar wagt dowam edýär we planetada ortaça temperatura Ýeriňkiden bary-ýogy 10 dereje ýokarydyr.

“Bu planetanyň ululygy we temperaturasy boýunça Ýere meňzeş iň ýakyn planeta bolmagy täsin ýagdaýdyr. Gliese 12 b ýaly planetalar gaty az. Olar biri-birinden gaty uzakda ýerleşýär, şonuň üçin olaryň haýsydyr biri bilen ýakyndan tanşyp, planetanyň atmosferasyny we temperaturasyny öwrenmek örän seýrek mümkin bolýar "-diýip, gözlegiň awtorlarynyň biri, Uorik uniwersitetiniň astrofizigi doktor Tomas Wilson aýtdy.

Planetada suwuň bardygy-ýokdugy ýa-da atmosferasynyň haýsy böleklerden ybaratdygy entek belli däl. “Jeýms Uebb” kosmos teleskopy arkaly geçiriljek goşmaça gözlegler goşmaça maglumatlary almaga mümkinçilik berer.
Şeýle-de bolsa, onuň biziň fotogalwanik ulgamymyza ýakyndygyna garamazdan, “Gliese 12b” -e barmak beýle bir aňsat düşmez, sebäbi ol 12 parsek uzaklykda ýerleşýär, bu diýmek häzirki kosmos apparatlary tehnologiýasy bilen, takmynan, 225 000 ýyllyk ýol boljakdygy bellendi.


şu gün 20:07
30

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...

şu gün 19:50
79

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

şu gün 19:10
23

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

şu gün 18:58
438

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...