Körpeje Opal dünýäni eşidip başlady: Angliýada ilkinji gezek 18 aýlyk gyzjagazyň kerligini bejerdiler

  • 20.05.2024 15:27
  • 13348
Körpeje Opal dünýäni eşidip başlady: Angliýada ilkinji gezek 18 aýlyk gyzjagazyň kerligini bejerdiler

Beýik britaniýaly 18 aýlyk Opal Sendi dünýäde gen terapiýasy arkaly eşidişi dikeldilen ilkinji çaga boldy. Kembrij uniwersitetiniň web sahypasynda bu gyz OTOF genindäki kemçilik sebäpli genetiki taýdan ker doguldy, ýöne indi 16 minutlyk operasiýadan soň ol gaty gowy eşidip başlady diýip habar berilýär.

Addenbruk keselhanasynda geçirilen bu operasiýa Chord atly täzeçil gözlegiň bir bölegidir. Amal wagtynda Opala OTOF geniniň iş nusgasy goýberildi, bu ses signallaryny gulakdan beýnä geçirmek üçin zerur belok öndürilmegini dikeltdi.
Regeneron taslamasynyň hirurgy we esasy gözlegçisi professor Manohar Banse bejerginiň netijeleriniň garaşylandan has ýokary bolandygyny aýtdy. Alymyň sözlerine görä, Opal indi adaty gepleşiklere üns berýär we deprek çalmagy gowy görýär.
Opalyň üstünligi beýleki genetiki taýdan ker çagalary hem bejerip boljakdygyna umyt döredýär. Ýakyn wagtda Chord gözlegine Angliýadan, Ispaniýadan we ABŞ-dan hem çagalar goşular. Oňa jemi 18 çaga gatnaşar.
Opal kerligi bejermek üçin gen bejergisini alan ýeke-täk çaga däl. Ýakynda ikinji çaga hem şuňa meňzeş operasiýa edildi we onuňam netijesi oňyn boldy.
Chord gözlegi üç bölekden ybarat. Birinji tapgyrda Opal bilen birlikde ýene iki çaganyň bir gulagyna geniň pes dozasy goýberilýär. Soňra başga üç çaganyň bir gulagyna ýokary doza goýberilýär. Bejerginiň howpsuzdygy tassyk bolsa, galan çagalar iki gulagyna hem gen bejergisini alarlar.
Opal - dünýäde şeýle bejergini alan ilkinji we iň ýaş hassadyr.


20.06.2024 14:16
14344

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19708

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13150

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2678

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...