Alymlar: ýaňy-ýakynda bolan magnit tupanlary Ýerde bir topar harasatlaryň döremegine getirip biler

  • 20.05.2024 14:12
  • 14961
Alymlar: ýaňy-ýakynda bolan magnit tupanlary Ýerde bir topar harasatlaryň döremegine getirip biler

Florida döwlet uniwersitetiniň (ABŞ) gözlegçileri ýaňy-ýakynda Ýere aralaşan uran geomagnit tupanlarynyň bir topar harasadyň döremegine getirip biljekdigini anykladylar. Bu barada Daily Mail neşiri habar berýär.

Gözlegçiler soňky 5500 ýyldaky tropiki siklonlaryň işjeňligini seljerenlerinden soň, olaryň ýygylygynyň 40% ýokarlanan 11 döwrüni ýüze çykardylar.
Alymlar Meksika aýlagynyň demirgazyk-gündogaryndaky tupanlar hakynda agaçlaryň halkasynyň derňewinden alnan maglumatlary gözden geçirip, tropiki siklonlaryň işjeňliginiň ýokarlanmagy we Günüň ýokary işjeňlikdäki döwürleriniň arasyndaky baglanyşygy tapdylar.
Günüň işjeňliginiň ýokarlanmagy ummanlaryň aşa gyzmagyna getirýär, bu bolsa öz gezeginde tropiki tupanlaryň döremegi üçin amatly şertleri döredýär.
Eger alymlaryň çaklamalary tassyk bolsa, onda 2003-nji ýyldan bäri Gündäki güýçli alawlar sebäpli dörän iň güýçli G5 klasly magnit tupany birnäçe gaý-harasatlaryň döremegine sebäp bolup biler.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...