Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Baştutanyna myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk bildirdi

  • 20.05.2024 13:36
  • 14792
Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Baştutanyna myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa hat iberdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hatynda R.Minnihanowa dostlukly Tatarystana gelip görmäge çakylygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär.

"Ajaýyp Kazan şäherine baran pursadyndan türkmen wekiliýeti gyzgyn hem-de mähirli garşy alyndy. Biziň duşuşyklarymyzyň netijesi, özara gatnaşyklaryň birnäçe ugurlarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi bermäge hyzmat eder. Şeýle-de maňa «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024» halkara ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde geçirilen her ýylky «Russiýa — Yslam dünýäsi» strategik garaýyş toparynyň mejlisine gatnaşyp, onda çykyş etmek miýesser etdi. Bu çärä köp sanly döwletleriň, dini we işewür toparlaryň wekiliýetleriniň gatnaşmagy Russiýa bilen yslam dünýäsini baglanyşdyrýan gural hökmünde Tatarystana bolan gyzyklanmanyň artýandygyny görkezýär" diýlip, hatda aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, «Russia Halal EXPO» halkara sergisinde Türkmenistanyň milli sergisi guraldy hem-de ol ýerde biziň ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalarynyň gazanan üstünlikleri görkezildi. Netijeli gepleşikleri geçirmek we Tatarystanyň öňdebaryjy oýlap tapyşlary bilen tanyşmak üçin türkmen wekiliýetine hemmetaraplaýyn ýardam berildi.

"Mümkinçilikden peýdalanyp, Size hem-de Tatarystanyň ähli halkyna meni we türkmen wekiliýetini mähirli kabul edendigiňiz, myhmansöýerligiňiz, saparyň dowamynda ähli çäreleri ýokary derejede gurandygyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Size berk jan saglyk, bagt, abadançylyk arzuw edýärin" diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow hatynda belleýär.


düýn 16:46
4639

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
9491

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1560

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
6482

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...