Raşid Meredow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

  • 14.05.2024 15:44
  • 3856
Raşid Meredow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

13-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň agzasy Toşiaki Endonuň ýolbaşçylygyndaky Ýapon parlamentiniň wekiliýetiniň agzalarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara gatnaşyklara aýratyn üns bermek arkaly, ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Şu ýyl «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialoguna gatnaşyjy ýurtlaryň ilkinji Sammitiniň geçirmek bilen baglanyşykly meseleler pikir alyşmalaryň möhüm ugry boldy.
Şeýle-de duşuşygyň barşynda söhbetdeşler iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň esasy ugurlarynyň biri bolan parlamentara gatnaşyklarynyň aýratyn ornuna ünsi çekdiler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň işiniň ähmiýeti bellendi.


şu gün 20:45
18

Aşgabatda Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açyldy

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.   Aşgabat ajaýyp...

şu gün 12:24
5751

GDA-nyň Hökümet Baştutanlary Aşgabatda birnäçe möhüm çözgütleri kabul etdiler

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe resminama gol çekildi. Mejlise Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň...

şu gün 09:44
3952

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

düýn 21:46
4913

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas...