Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa tehnologiýa ägirtlerine gözegçiligi güýçlendirer

  • 12.05.2024 21:24
  • 3904
Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa tehnologiýa ägirtlerine gözegçiligi güýçlendirer

Ýewropanyň we ABŞ-nyň yzýany Aziýa ýurtlary hem iri tehnologiýa kompaniýalarynyň işine gözegçiligi güýçlendirýärler. Faýnansal Taýms gazetiniň habar bermegine görä, Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa Apple-iň we Google-yň öz bazarlarynda agdyklyk etmegini çäklendirmäge gönükdirilen täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlaýarlar ýa-da eýýäm güýje girizdiler.

Mysal üçin, Ýaponiýanyň hökümeti ykjam OS-y üýtgetmegi ýönekeýleşdirýän we programmalary üçünji tarap çeşmelerinden göçürip almaga mümkinçilik berýän kanuny tassyklady. Düzgüni bozan kompaniýalar ýurtdaky ýyllyk dolanyşygynyň 30%-ine çenli jerime tölemeli.
Günorta Koreýa “Telekommunikasiýalar hakyndaky kanuny” giňeldýär – ol Apple-iň we Google-yň programma tölegleri üçin tutum almagyny gadagan edýär. Şeýle hem Ýewropanyň DMA-syna meňzeş kanuny kabul etmek meýilleşdirilýär. Ol uly oýunçylaryň öz önümlerine artykmaçlyk bermeginiň öňüni alar we beýleki saýtlarda ýa-da arzan bahadan önüm hödürlemek isleýän hyzmatdaşlarynyň çäklendirilmegine mümkinçilik bermez.
Awstraliýa eýýäm sanly töleglere gözegçiligi güýçlendirdi. Indi kanun çykaryjylar kezzapçylyga garşy göreşiň çäginde sosial ulgamyň operatorlaryna, banklara we telekommunikasiýa kompaniýalaryna goşmaça borçnamalar ýüklärler. Geljekde sosial ulgamlaryň mahabat üçin jogapkärçiligi meselesine serediler.

Şeýlelikde, bu ýurtlaryň häkimiýetleri şu aşakdakylary isleýärler:

  • Ykjam OS bazaryndaky agalyk ediji ornuň hyýanatçylykly peýdalanmagynyň öňüni almak.
  • Ulanyjylara saýlaw azatlygyny bermek: programmalary islendik çeşmeden özbaşdak göçürip almak we ykjam operasiýa ulgamyny özbaşdak üýtgetmek.
  • Bäsleşligi gormak: uly platformalaryň täze oýunçylaryň işini bökdemeginiň öňüni almak.
  • Onlaýn platformalaryň aýdyňlygyny ýokarlandyrmak.
  • Apple-iň we Google-yň programma döredijilerden alýan tutumlaryny kemeltmek.

15.05.2024 07:30
6496

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

14-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiaki bilen duşuşdy. Duşuşyga Ýaponiýanyň...

15.05.2024 07:15
6033

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowy “EKSPO — 2025” sergisine gatnaşmaga çagyrdy

14-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiakini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilip...

14.05.2024 15:44
3740

Raşid Meredow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

13-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň agzasy...

14.05.2024 13:20
2609

Türkmenistanyň Mejlisinde ýapon parlamentarileri bilen gepleşikler geçirildi

13-nji maýda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýapon-türkmen Parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň agzasy T.Endonyň duşuşygy geçirildi.  Duşuşygyň...