Kofe rak keseliniň öňüni alyp bilýär. Muny alymlar tassyklaýar

  • 06.05.2024 23:41
  • 11494
Kofe rak keseliniň öňüni alyp bilýär. Muny alymlar tassyklaýar

Kofeniň yzygiderli içilmegi bagyr we aşgazan asty mäziniň rak keseliniň käbir görnüşleriniň döremek howpuny azaldyp biler. Muny derňewler görkezdi diýip, smotrim.ru habar berýär.

Kofede polifenollar, ýagny öýjükleri zeperlerden goraýan, rak öýjükleriniň ösmegine päsgel berýän we hatda olaryň ölümine sebäp bolýan güýçli antioksidantlar bar.
Mundan başga-da, kofede bagyrda kanserogenleri zyýansyzlandyrmaga kömek edýän fermentleriň işlenip çykarylmagyny höweslendirýän kafestol bar.
Şeýle-de bolsa, kofeni, ortaça, günde 3-4 çaşkadan (300 mg kofein) köp içmezlik maslahat berilýär.
Kofeden başga-da, beýleki iýmitler hem rak keseliniň howpuny azaltmaga kömek edip biler: kelem, brokkoli, gyzyl tüwi, deňiz önümleri, kod balygynyň bagry we başgalar.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...