BMGÖM Türkmenistanda 114-den gowrak kliniki barlaghanalary döwrebaplaşdyrdy

  • 04.05.2024 21:05
  • 4639
BMGÖM Türkmenistanda 114-den gowrak kliniki barlaghanalary döwrebaplaşdyrdy

Türkmenistan Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän we BMGÖM tarapyndan amala aşyrylýan taslamanyň çäginde Ahal welaýatynyň 10 kliniki barlaghanasynda we Aşgabat şäheriniň 28 kliniki barlaghanasynda häzirki zaman barlaghana enjamlaryny oturtmak işler üstünlikli tamamlandy we hünärmenler üçin okuw sapaklary geçirildi.

BMGÖM-de habar bermeklerine görä, bu barlaghanalarda köpsanly barlag görnüşlerini, has takygy, ganyň umumy, biohimiki we koagulýasiýa barlaglaryny, peşewiň barlagyny, mikroskopiýa we beýleki barlag görnüşlerini geçirmek üçin zerur sarp ediş serişdeler we reaktiwler bilen üpjün edildi.
Şuňa meňzeş çäreler mundan ozal Mary welaýatynyň barlaghanalarynda, Lebap welaýatynyň barlaghanalarynda, şeýle hem, Daşoguz welaýatynyň barlaghanalarynda we Balkan welaýatynyň barlaghanalarynda geçirildi.
Şeýlelik bilen, tutuş Türkmenistan boýunça jemi 114 barlaghana döwrebaplaşdyryldy.
Bu taslamanyň maksady Türkmenistanyň Milli saglyk ulgamynyň kliniki-barlaghana gullugyny işjeňleşdirmek, şeýle hem başlangyç saglygy goraýyş derejesinde ilat üçin häzirki zaman we ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterliligini ýokarlandyrmak bolup durýar.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...