Astronomlar Ýere meňzeş sergezdan planetany tapdylar

  • 23.04.2024 11:08
  • 13757
Astronomlar Ýere meňzeş sergezdan planetany tapdylar

Astronomlar hiç bir ýyldyz bilen baglanyşykly bolmadyk we massasy Ýer bilen deňeçir ilkinji sergezdan planetany tapdylar. Naked Science-iň habar bermegine görä, TESS kosmos teleskopynda edilen bu açyş mikrolinzalamak usuly arkaly mümkin boldy, şonda uly obýektiň grawitasiýa meýdany yzynda duran ýyldyzyň ýagtysyny gyşardýar.

Alymlar şu wagta çenli diňe Ýupiter bilen deňeşdirip boljak has uly sergezdan planetalary tapmagy başarypdylar. Täze hasaplamalar Ýeriň massasyna deňeçer “sergezdanlaryň” Akmaýanyň Ýolundaky ýyldyzlardanam 20 esse köp bolmagynyň mümkindigini görkezdi.
"Görünmeýän" planeta bizden 10,4 müň ýagtylyk ýyly daşlykda ýerleşýär. Ol TIC-107150013 ýyldyzynyň ýagtysyny gyşardýar, bu bolsa alymlara onuň massasyna baha bermäge mümkinçilik berdi. Deslapky çaklamalara görä, ol Ýeriň massasynyň birden on aralygyna deň.
Öz ýyldyzynyň ýoklugyna garamazdan, sergezdan planetalarda ýaşaýşyň bar bolmagy juda ähtimal. Käbir ylmy toparlar olaryň üstüniň aşaky gatlagynda bakteriýalaryň ýaşap biljek ýeri bolan uly ummanlaryň bolup biljekdigine ynanýarlar.
TESS eýýäm Ýere meňzeş sergezdan planetany tapmaga kömek eden hem bolsa, geljekde 2027-nji ýylda uçurylmagy meýilleşdirilýän Nensi Greýs Roman kosmos obserwatoriýasy tarapyndan has köp zatlaryň tapylmagy mümkin.


şu gün 20:07

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...

şu gün 19:50
79

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

şu gün 19:10
23

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

şu gün 18:58
438

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...