Ýer astynda ýaşaýan ýyrtyjy garynjanyň täze görnüşine Wolan-de-Mortuň ady dakyldy

  • 17.04.2024 17:55
  • 17443
Ýer astynda ýaşaýan ýyrtyjy garynjanyň täze görnüşine Wolan-de-Mortuň ady dakyldy

SciTechDaily-de çap edilen makalada aýdylyşyna görä, Awstraliýanyň Pilbara sebitinde garynjanyň Garri Potter hakyndaky kitaplarda barlyşyksyz garşydaş Lord Wolan-de-Mortuň hormatyna Leptanilla voldemort (“Leptanilla woldemort”) diýlip atlandyrylan täze görnüşi tapyldy.

Garynja Awstraliýanyň demirgazyk-günbataryndaky gurak sebitdäki ýerasty haýwanat dünýäsiniň gözlegleri geçirilen wagty tapyldy. Ol 25 metrlik skwažina  ýerleşdirilen tor arkaly alyndy.
L. woldemort aksowult reňkli we uzyn aýakly, ötgür äňli aşa syrdam garynja. Alymlar ony garaňkyda köpaýaklylary awlaýan ýyrtyjy diýip hasaplaýarlar.
Günbatar Awstraliýa uniwersitetiniň alymy Mark Wong: "Kiçijik zähmetkeşler ýiti äňlerini we güýçli dişlerini toprakda ýaşaýan özlerinden has uly köpaýaklylary ysmaz  etmek üçin ulanýarlar" – diýip belleýär.
Garynjanyň bu görnüşi wekilleri ýerasty durmuşda ýaşan Leptanilla jynsyna degişlidir. Olar kör we reňksiz, bedenleriniň ölçegi bolsa 1-2 millimetrden geçmeýär, olary adaty göz bilen saýgaraýmak kyn.
"Leptanilla woldemort" bu jynsa degişli garynjalaryň 60 görnüşiniň diňe biridir. Dünýäde garynjalaryň 14 000-den gowrak görnüşi bar.
Ozal täze zelandiýaly alymlar ummanyň düýbünde ýaşaýan 100-den gowrak täze janly-jandary tapdylar.


şu gün 01:45
2536

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2186

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
5904

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

14.06.2024 14:49
3353

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...