Ummanyň düýbünde jandarlaryň 100-den gowrak täze görnüşi tapyldy

  • 16.04.2024 12:39
  • 11474
Ummanyň düýbünde jandarlaryň 100-den gowrak täze görnüşi tapyldy

Täze Zelandiýanyň Baunti ternawyna geçirilen ekspedisiýa uly açyşa sebäp boldy: alymlar 5 kilometre çenli çuňlukda ýaşaýan jandarlaryň 100-den gowrak täze görnüşini tapdylar diýip, Mail.ru ýazýar.

 

 

Ocean Census-iň, Täze Zelandiýanyň Milli suw we atmosfera barlaglary institutynyň (NIWA) we Te Papa Tongarewa muzeýiniň düzülen gözlegçiler topary üç hepdäniň dowamynda 1800 töweregi janly-jandaryň nusgasyny ýygnadylar. Olaryň arasynda balyklar, balykgulaklar, merjenler, deňiz hyýarlary we şu wagta çenli ylma mälim bolmadyk başga-da köp jandarlar bar.

 

 

Öňdebaryjy gözlegçileriň biri professor Aleks Rojers: "Täze, öň açylmadyk görnüşleriň birgidenini gola salaýdyk öýdýän. Biziň ähli nusgalarymyz öwrenilýänçä, elimizde 100 töweregi täze görnüş bolar. Bu açyşyň balyklara hem degişlidigi meni hasam haýran galdyrdy: bizde üç sany täze balyk görnüşi tapylaýdy öýdýän" – diýdi.

Suwasty dünýäniň biodürlülige neneňsi baýdygyny görkezýän bu açyş Ýeriň köp bölegini tutýan  ummanlardaky ýaşaýyş hakda örän az bilýändigimizi tassyklaýar.


şu gün 13:03
63

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

şu gün 10:14
2838

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...

düýn 22:44
4882

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

düýn 18:34
8850

Deňiz Stounhenjiniň syry aýan boldy. Bu tomsy “gaýtarmak” däbi eken

Arheologlar Angliýanyň Norfolk kenarynda ýerleşýän gadymy desganyň syryny açdylar. Stounhenje meňzeş bolan ýadygärlik “Sihenj” (Seahenge) diýlip atlandyrylýar. Alymlaryň pikiriçe, desgalaryň ikisi-de gadymy britaniýalylar...