Türkmenistan we ABŞ ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirdiler

  • 15.04.2024 15:26
  • 6320
Türkmenistan we ABŞ ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirdiler

14-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň barşynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, amerikan wekiliýetine ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Jon Pommerşaým ýolbaşçylyk etdi diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Duşuşykda taraplar türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem taraplar sebit we ählumumy howpsuzlyk meselelerine garadylar. Syýasy meseleler bilen bir hatarda, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde söwda-ykdysady gatnaşyklar, ekologiýa, medeniýet, bilim we ynsanperwer meseleleri bellenildi. Şunuň bilen baglylykda Türkmenistanyň Bilim ministrliginde aýlyk ýygnaklary geçirmegiň we bilim pudagynda ýol kartasyny tassyklamagyň wajyplygy bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň we ABŞ-nyň medeni we bilim maksatnamalaryna ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ygrarlydyklaryny tassyklaýan bilim pudagynda özara düşünişmek barada Ähtnamanyň ähmiýeti nygtaldy. Mundan başga-da duşuşyga gatnaşyjylar C5+1 formatyndaky köptaraplaýyn diplomatik meýdançany goldaýandyklaryny tassykladylar.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9520

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...