Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

  • 12.04.2024 07:49
  • 31998
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi soňky gezek duýdurdy. Degişli Buýruga döwlet Baştutany 11-nji aprelde gol çekdi.

Resminamada bellenilişi ýaly, Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç degişli ýolbaşçylara wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, tabynlygyndaky düzümlere gözegçiligi gowşadandygy we Aşgabat şäherinde abadanlaşdyryş hem-de arassaçylyk işlerini geçirmekde kemçiliklere ýol berendigi üçin yglan edildi.
Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasaryna berk käýinç wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, Aşgabat şäherinde alnyp barylýan arassaçylyk we abadanlaşdyryş işlerine gözegçiligi gowşadandygy üçin yglan edildi.


düýn 14:40
3262

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3348

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5745

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9933

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...