Russiýaly alymlar körler üçin “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler

  • 09.04.2024 05:28
  • 6801
Russiýaly alymlar körler üçin “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler

Russiýaly alymlar “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler, olaryň kömegi bilen görşüni ýitiren adamlar obýektleriň suduryny saýgaryp bilerler. Tehnologiýa iki kameradan, beýnä ýerleşdirilen çipden we daşarky halkadan ybarat ulgam.

Enjam obýektleriň sudurlaryny saýgarmaga, adamlary kesgitlemäge, giňişlikde ýöremäge we ugur tapmaga mümkinçilik berer. Şeýle-de bolsa, okamak we ýokary takyklygy talap edýän beýleki wezipeleri ýerine ýetirmek üçin emeli aňyň kömegi gerek bolar.
Işläp düzüjiler entek işläp üstüni ýetirmeli zadyň köpdügini bellediler. Enjamy ulanmak üçin oňaýly, suw geçirmez ýaly etmek zerur.
Tehnologiýa eýýäm haýwanlarda synagdan geçirildi, ýöne lukmançylyk ygtyýarnamasyny almak üçin azyndan birnäçe ýyl gerek bolar. Mundan başga-da, onuň bahasy ilkibadalar gymmat bolar. Şeýle-de bolsa, işläp düzüjiler enjam köpçülikleýin öndürilip başlansa, hemmeler üçin elýeterli bolar diýip umyt edýärler.
Eger primatlarda gaýtadan geçiriljek synag enjamyň netijelidigini tassyklasa, soňraky synaglar üçin adamlaryň fokus topary jemlener. Döredijiler görşüni ýitiren we synaga gatnaşmak isleýän adamlardan eýýäm ýeterlik mukdarda arzalary aldylar.
Şuňa meňzeş işläp taýýarlamalaryň üstünde  beýleki ýurtlarda-da işlenýär. Şeýlelik bilen, Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy dogabitdi körlere-de birnäçe ýylyň içinde görşüni dikeltmegi wada berýär. Çipler kör maýmynlarda eýýäm üstünlikli synag edildi, olaryň hiç biri-de aradan çykmady ýa-da enjam sebäpli agyr şikes almady. Durulygyň ilki pes boljakdygy, ýöne ahyrky netijede, hatda adaty görüşden hem ýiti bolup biljekdigi bellendi.


18.06.2024 16:03
10766

Dermansyz uklamaga kömek edýän daňy döredildi. Ony göze däl-de, maňlaýyňa dakmaly

Barlaglara görä, dünýäniň uly ýaşly ilatynyň 80%-i uky babatda belli bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin Elemind kompaniýasy Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT)...

11.06.2024 15:54
3940

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...

10.06.2024 21:01
8378

Alymlar gözýaşdan zarýad alýan mikro-batareýany döretdiler

Singapuryň Nanýan tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň gözýaşyndan zarýad alyp bilýän özboluşly batareýany döretdiler. Bu tehnologiýa “Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl: Fantom protokoly” filminde gahrymanlaryň...

04.06.2024 12:15
11710

Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp...