Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

  • 06.04.2024 05:24
  • 3871
Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

Kliniki synaglar oňurga ýiligi şikes alandan soň, sütün öýjükleriniň onuň işini dikeltmäge kömek edip biljekdigini görkezdi. Bu barada Nature žurnalynyň makalasynda aýdylýar.

Meýo klinikasynda geçirilen kliniki synagyň birinji tapgyry, oňurga ýiliginiň şikesini bejermek üçin sütün öýjükleri terapiýasynyň howpsuzdygyny we netijelidigini görkezdi. Bu gözlege gatnaşan 10 hassanyň 7-sinde el-aýaklaryň duýgurlygy we hereket funksiýalary gowulaşdy.
Sütün öýjükleri hassalaryň öz ýag dokumasyndan - garyndan ýa-da butdan kesilip alyndy. Dört hepdäniň dowamynda öýjükler iýmitlendirilip köpeldildi, şondan soň her näsagyň bil oňurgasyna 100 million sütün öýjüklerinden ybarat sanjym edildi.
Gözlegiň dowamynda alymlar bejergiden hiç hili zyýanly täsir tapmadylar. MRT we oňurga ýiliginden alnan suwuklygyň derňewi oňyn üýtgeşmeleri görkezdi.
Oňurga ýiliginiň özüni bejermek ukyby çäklidir, şonuň üçin bu usul şikesleri bejermekde edilen uly ädimdir.
Aýratynam, boýunoňurgasy şikes alan iki hassanyň şikes alandan 22 aý geçensoň alan bejergisiniň gowy netije berendigi hasam gyzyklydyr.
Sütün öýjükleriniň oňurga ýiligine täsir ediş mehanizmi entek doly öwrenilmedik hem bolsa, gözlegiň netijeleri agyr zeper ýeten adamlara umyt döredýär.
Geljekde alymlar has köp hassany we plasebo alýan gözegçilikdäki topary öz içine aljak synaglaryň ikinji tapgyryny geçirmegi meýilleşdirýärler.


24.06.2024 13:26
4860

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
14866

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
20172

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13183

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...