Gurbanguly Berdimuhamedow täjik parlamentiniň aşaky palatasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

  • 05.04.2024 18:01
  • 6018
Gurbanguly Berdimuhamedow täjik parlamentiniň aşaky palatasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

5-nji aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň jemleýji gününde Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Namaýondagan Majlisiniň Başlygy Mahmadtoir Zokirzoda bilen duşuşdy. Onda düýn geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň netijelerini nazara alyp, parlament ugurly türkmen-täjik gatnaşyklaryny ösdürmegiň ugurlary maslahatlaşyldy.

Gepleşikleriň barşynda bu duşuşygyň parlamentara gatnaşyklar ýaly möhüm ugurda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alyşmak üçin amatly mümkinçilik bolup durýandygy bellenildi. Şunda ýokary derejede emele gelen açyk, oňyn hem-de ynanyşykly syýasy gepleşikleriň döwletara gatnaşyklary okgunly ösdürmegiň wajyp şerti bolup durýandygyna üns çekildi.
Duşuşykda iki ýurduň parlamentleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň halkara ugruna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, dürli ulgamlarda iki döwletiň oňyn başlangyçlaryny ilerletmek üçin türkmen we täjik parlamentarileriniň Parlamentara Birleşigiň, ÝHHG-niň we GDA-nyň Parlamentara Assambleýalarynyň, beýleki halkara we sebit düzümleriniň meýdançalaryny netijeli peýdalanmaklarynyň uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Şunda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň çägindäki hyzmatdaşlyga aýratyn orun degişlidir. Bilelikdäki işiň şeýle görnüşleri türkmen we täjik deputatlarynyň tejribelerini baýlaşdyrmakda, kanun çykaryjylyk hem-de hukuk ulanyş iş tejribesini kämilleşdirmekde täzeçil başlangyçlary durmuşa geçirmek üçin goşmaça mümkinçilikleri açar diýip, "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.


şu gün 14:22
24

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...

düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
9066

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
10228

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...