Transplantasiýa etmek üçin 3D printerde gulak çap edildi. Onuň hakyky gulakdan tapawudy ýok

  • 04.04.2024 15:06
  • 6025
Transplantasiýa etmek üçin 3D printerde gulak çap edildi. Onuň hakyky gulakdan tapawudy ýok

Kornell uniwersitetiniň alymlary hakyky gulakdan asla tapawutlanmaýan 3D gulak transplantatlaryny çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. Science Direct-e salgylanýan Hi-Tech-iň habar bermegine görä, bu ýasama gulaklary dogabitdi gulak kemçiligi bilen doglan ýa-da gulak ýelkenine şikes ýeten adamlar ulanyp biler.

Transplantatlar 3D printerinde çap edilen plastmassa karkaslara ýerleşdirilen sterilizasiýa edilen haýwan kekirdewüginden ýasalýar. Karkas hassanyň gulagynyň şekilinde bolup,  onuň anatomiki aýratynlyklaryna takyk laýyk gelýär. Kekirdewük  täze dokumalaryň döremegine itergi berýär, netijede birnäçe aýyň içinde doly bahaly gulak ýelkeni döreýär.
Synaglar emeli gulaklaryň adam kekirdewügine meňzeş çeýelige we maýyşgaklyga  eýedigini görkezdi. Ýeke-täk kemçiligi – berkligi pes. Bu meseläni çözmek üçin alymlar kekirdewük garyndysyna kekirdewügi has berk etjek elastini bölüp çykarýan öýjüklere hondrositleri goşmagy meýilleşdirýärler.
Täze tehnologiýa, köplenç, rekonstruktiw gulak operasiýasynda ulanylýan gapyrgalardan kekirdewügi ýygnamak üçin inwaziw proseduralardan gaça durmaga mümkinçilik berer. Gulak transplantatlarynyň 3D çap edilmegi gulak kemçiligi bolan adamlar üçin has ygtybarly we has täsirli bejeriş usulyna öwrüler.


09.04.2024 05:28
5627

Russiýaly alymlar körler üçin “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler

Russiýaly alymlar “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler, olaryň kömegi bilen görşüni ýitiren adamlar obýektleriň suduryny saýgaryp bilerler. Tehnologiýa iki kameradan, beýnä ýerleşdirilen çipden we daşarky...

01.04.2024 18:00
4982

Beýni implanty ysmaz adamyň pikirlerini ilkinji gezek tekste geçirdi

Stenford uniwersitetiniň we Goward Hýuz lukmançylyk institutynyň amerikan alymlary düýbünden ysmaz adamlara pikirlerini ekranda sözlere öwürmäge mümkinçilik berýän ilkinji beýni implantyny döretdiler. Hünärmenler...

24.02.2024 18:01
5809

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...

16.02.2024 12:04
10938

ABŞ-da "akylly" gulakhalkalar oýlanyp tapyldy

Waşington uniwersitetiniň (WU) alymlary saglyk görkezijilerini ýygnamak üçin döredilen, dakynyp bolýan tehnologiýanyň täze görnüşli konsepsiýasyny döretdiler. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň web sahypasynda habar...