Dünýäniň ilaty garraýar. Türkiýe we beýleki ýurtlar “garry” topardakylaryň üstüni ýetirýärler

  • 02.04.2024 14:08
  • 10568
Dünýäniň ilaty garraýar. Türkiýe we beýleki ýurtlar “garry” topardakylaryň üstüni ýetirýärler

Dünýäniň ilatynyň garamagy çaltlaşýar we Türkiýäniň ilaty hem şolara degişli. Bu ýurt 2023-nji ýylyň ahyrynda “garry” ilatly ýurtlaryň hataryna girdi.

BMG-nyň toparlara bölüşine görä, 65 ýaşdan uly adamlaryň sany ilatyň 10% -inden geçen ýagdaýynda ol ýurt demografiýa taýdan “garry” ýurtlara degişli hasaplanýar.
“Dünýäniň demografiki geljegi” baradaky hasabata görä, bu ýaş toparyndaky adamlaryň sany beýleki ýaş toparlaryna garanyňda has çalt artýar.
Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň maglumatlaryna görä, Ýewropa dünýädäki garry adamlaryň ortaça iň köp ýaşaýan sebitidir - 19%.
Ilat sany 85 milliondan geçen Türkiýede hem şeýle tendensiýa görünýär. 2023-nji ýylyň ahyryna çenli Türkiýede 65 ýaşly we ondan uly adamlaryň sany 8 million 722 müň 806 adam boldy. Hünärmenler onuň 2030-njy ýyla çenli 12,9 göterime, 2040-njy ýyla çenli - 16,3 göterime, 2060-njy ýyla çenli ýurduň umumy ilatynyň 22,6 göterimine ýetjekdigini çaklaýarlar.
Şuňa meňzeş ýagdaýy dünýäniň beýleki ýurtlarynda-da görmek bolýar. Mysal üçin, Ýaponiýada garry adamlaryň paýy 29% -den, Italiýada - 24% -den geçýär
2050-nji ýyla çenli dünýäde 65 ýaşly we ondan uly adamlaryň sany 5 ýaşa çenli çagalaryň sanyndan iki esse köp bolar we 12 ýaşa çenli çagalaryň sanyna deň bolar diýlip garaşylýar.
Ilatyň garramagy birgiden sosial we ykdysady netijelere baglydyr, mysal üçin, saglyk ulgamyna düşýän agramyň artmagy we zähmete ukyply ilat sanynyň azalmagy muňa täsirini ýetirip biler.


düýn 17:18
14224

Stambulyň howa menzilinde terapewt itler peýda boldy. Olar ýolagçylara rahatlanmaga kömek edýär

Stambulyň howa menzilinde ýolagçylara stres ýagdaýyny we uçuş gorkusyny ýeňip geçmäge kömek edýän terapewt itler peýda boldy. Bu barada Associated Press habar berýär. Bäş sany it birnäçe aý dowam eden taýýarlykdan...

02.04.2024 14:31
5369

“Oppengeýmer” gapma-garşy seslenmelere garamazdan, Ýaponiýada rekord goýýar

Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filmi Ýaponiýada ilkinji uik-endde gazanan girdeji ýygymy boýunça “Akwamen we ýitirilen şalyk” we “Dýuna 2” filmlerinden öňe geçip, rekord goýdy. Atom bombasyny dörediji J.Robert...

21.03.2024 22:17
13036

Tokioda ýer titremä garşy durnukly 64 gatly bina guruldy

Tokioda Ýaponiýanyň iň beýik binalarynyň birine öwrülen täze Mori JP Tower gökdirän binasynyň gurluşygy tamamlandy. Hi-Tech-iň berýän habaryna görä, 64 gatly diňiň beýikligi 325,2 metrdir. Gökdirän binanyň taslamasy...

09.03.2024 22:18
6286

Ýaponiýadaky “Makdonalds” friniň ysyny berýän atyrlaryň mahabatyny hödürledi

“Makdonalds” tiz iýmit restoran ulgamynyň ýapon bölümçesi sosial ulgamlarda kompaniýanyň menýusyndan iň meşhur tagam bolan friniň ysyny berýän atyrlaryň mahabaty bilen poster ýerleşdirdi. Bu barada daily.afisha...