Onýyllyklardan soň ilkinji gezek täze antibiotikler tapyldy

  • 01.04.2024 17:55
  • 6259
Onýyllyklardan soň ilkinji gezek täze antibiotikler tapyldy

ABŞ-nyň Wanderbilt uniwersitetiniň alymlary onýyllyklardan soň ilkinji gezek antibiotikleriň täze toparyny tapdylar. Bu barada ACS Infectioushoods žurnalynda çap edilen makalada habar berilýär.

Gözlegçiler triazaasenaftilen antibakterial dermanlaryň toparynda ilkinji bolan gepotidasiniň peşew ýollarynyň ýokançlyklaryna sebäp bolýan, dermanlara durnukly Escherichia coli aşgazan taýajyklaryna garşy hereket mehanizmini seljerdiler. Molekulýar nyşanalar antibiotiklere garşy durnuklylygyň esasyny düzýän giraz we topoizomeraz fermentleridi.
Giraz we topoizomeraz dürli öýjükli amallar wagtynda goşa spirali açmak üçin zerur bolan DNK-da wagtlaýyn iki hatar arakesmeleri girizýär. Gepotidasiniň iki fermente-de ikitaraplaýyn täsir edýändigi görkezildi, netijede iki hatar DNK döwülmän, bir hatar bolýar.
Netijeler gepotidasiniň çylşyrymly peşew ýollarynyň ýokançlyklaryny bejermek üçin täsirli we ygtybarly agyzdan kabul edilýän antibiotikidigini görkezýär.


şu gün 14:07
529

Alymlar kofeniň ilki dörän ýerini tapdylar. Arabika 350-600 müň ýyl ozal Ýemende peýda bolupdyr

Genetikler dünýäde kofeniň meşhur görnüşi bolan arabikanyň 350-600 müň ýyl ozal Ýer ýüzünde peýda bolandygyny anykladylar. Bu barada Buffalo şäherindäki Amerikan uniwersitetiniň metbugat gullugyna salgylanýan TASS...

düýn 18:04
12535

Ýene 5 ýyldan Ýere asteroid ýakynlaşar. Biz ony adaty göz bilen hem görüp bileris

2029-njy ýylyň 13-nji aprelinde äpet Apofis asteroidi Ýere 32 000 kilometrden hem golaý aralykdan uçup geçer - bu Ýerden Aýa çenli uzaklygyň takmynan 1/10 bölegi, ýagny, geostasionar orbitadaky telekommunikasiýa...

düýn 17:55
12216

Ýer astynda ýaşaýan ýyrtyjy garynjanyň täze görnüşine Wolan-de-Mortuň ady dakyldy

SciTechDaily-de çap edilen makalada aýdylyşyna görä, Awstraliýanyň Pilbara sebitinde garynjanyň Garri Potter hakyndaky kitaplarda barlyşyksyz garşydaş Lord Wolan-de-Mortuň hormatyna Leptanilla voldemort (“Leptanilla...

düýn 12:40
13624

300 ýaşly adamda ýüňden we metaldan ýasalan protez tapyldy

Krakowda (Polşa) arheologlar özboluşly bir artefakt - XVIII asyryň ýüňden we metaldan ýasalan protezini tapdylar. Enjam towşan dodak adama has rahat ýaşamaga kömek edipdir. Bu barada “Haýtek” neşiri belläp geçýär...