Neuralink çipi oturdylan adam pikiriň güýji bilen X-de ilkinji ýazgysyny ýazdy

  • 25.03.2024 13:16
  • 8978
Neuralink çipi oturdylan adam pikiriň güýji bilen X-de ilkinji ýazgysyny ýazdy

Beýnisine Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasynyň implanty ýerleşdirilen hassa Nolan Arbo pikiri arkaly X-de (öňki Twitter) ilkinji ýazgysyny ýazdy. Bu barada Mask X-de habar berdi.

«Twitter meni bot diýip hasaplandygy üçin gadagan etdi, ýöne X we Ilon Mask meni gaýtadan dikeltdi, çünki bu şeýle» diýlip, Arbonyň ýazgysynda bellenilýär.

Mask bu ýazgyny paýlaşyp, oňa: «Neuralink-iň Telepathy implanty ulanylyp, pikiriň kömegi bilen ýazylan taryhdaky ilkinji ýazgy» diýip teswir berdi.
29 ýaşly Nolan Arbo, takmynan, sekiz ýyl ozal heläkçilik netijesinde ysmaz bolup galandygyny, egninden aşagyny hiç hili duýmaýandygyny aýtdy. Indi ol pikiriniň güýji bilen noutbugyň ekranyndaky kursory hereketlendirip, küşt tagtasynda küştüň mallaryny düzüp bilýär. Arbonyň bellemegine görä, ol kompýuter oýunlaryny enjama zarýad bermek üçin arakesmeler bilen oýnaýar.
Ýanwar aýynyň ahyrynda Mask Neuralink implantynyň adam beýnisine üstünlikli ýerleşdirilendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä, enjamyň netijelerine seretseň, ol köp zatlary wada berýär.
Neuralink startap kompaniýasy Mask tarapyndan 2016-njy ýylyň iýul aýynda döredilip, adamyň beýnisine ýerleşdirilip bilinjek çipleri işläp düzýär. Işewür şeýle neýrointerfeýsleriniň adamyň emeli aňa garşy durmaga ukyply kiborg bolmagyna mümkinçilik döretjekdigine, şeýle hem adamlara pikiriniň güýji bilen kompýuteri dolandyrmagy öwrenmäge kömek etjekdigine ynanýar.


düýn 12:16
1445

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
14545

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...

11.04.2024 07:56
5166

Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda rewolýusion ädim boljak Deep South superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada gizmochina...

10.04.2024 22:50
11991

Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

Amerikan biotehnologiýa kompaniýasy LyGenesis adam bedeniniň içinde bagyr ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän synag terapiýasynyň ikinji tapgyrynyň başlanandygyny habar berdi. Bu barada “New Scientist” neşiri...