Kör adamlar görüp bilerler: Neuralink gözüň görşüni dikeldýän implanty taýýarlaýar

  • 23.03.2024 20:51
  • 9906
Kör adamlar görüp bilerler: Neuralink gözüň görşüni dikeldýän implanty taýýarlaýar

Ilon Mask Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasynyň kör adamlara görmäge mümkinçilik berjek Blindsight implantyny işläp taýýarlaýandygyny habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

“Blindsight – Neuralink-iň Telepathy-dan soň indiki önümi. Blindsight implantynyň eýýäm maýmynlarda synagdan geçirilendigini bellemek gerek. Ilkibaşda şekilleriň durulygy Nintendo-nyň ilkinji grafiki oýunlary ýaly pes bolar, ýöne ahyrky netijede ol adaty adam görşünden ýokary bolup biler” – diýip, Mask X sosial ulgamynda ýazdy.

Öň, Mask Neuralink-iň hatda hiç haçan görmedik adamlaryň görşüni hem dikeldip biljekdigine ynanýandygyny aýdypdy.
Mundan öň kompaniýa implant oturdylan ilkinji hassanyň nähili küşt oýnaýandygyny görkezdi. 29 ýaşly Nolan Arbo 8 ýyl mundan ozal heläkçilikli hadysa sebäpli ysmaz bolandygyny, şol sebäpli egninden aşakda hiç zat duýmaýandygyny aýtdy. Indi ol pikiriň güýji bilen noutbuk ekranynda küşt tagtasyndaky mallaryň ýerini üýtgedip bilýär. Arbonyň aýtmagyna görä, ol kompýuter oýunlaryny gurluşyň zarýad almagy üçin arakesmeler bilen oýnaýar.
Neuralink 28-nji ýanwarda ilkinji gezek adam beýnisine implant oturtdy. 


düýn 12:16
1374

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
13649

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...

11.04.2024 07:56
5143

Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda rewolýusion ädim boljak Deep South superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada gizmochina...

10.04.2024 22:50
11838

Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

Amerikan biotehnologiýa kompaniýasy LyGenesis adam bedeniniň içinde bagyr ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän synag terapiýasynyň ikinji tapgyrynyň başlanandygyny habar berdi. Bu barada “New Scientist” neşiri...