Brýusseldäki duşuşyklar: Türkmenistan we ÝB ynsanperwer ugurda, ykdysadyýetde we söwdada hyzmatdaşlygy güýçlendirýär

  • 21.03.2024 21:45
  • 6019
Brýusseldäki duşuşyklar: Türkmenistan we ÝB ynsanperwer ugurda, ykdysadyýetde we söwdada hyzmatdaşlygy güýçlendirýär

19-njy martda türkmen wekiliýetiniň Brýussele saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýewropa Bileleşiginiň abraýly wekilleriniň arasynda birnäçe duşuşyk geçirildi.

ÝB-niň adam hukuklary boýunça ýörite wekili Olof Skug bilen geçirilen gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan – ÝB Bilelikdäki komiteti we Adam hukuklary boýunça dialog ýaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk mehanizmleriniň ähmiýetini bellediler. Meredow Skuga Türkmenistanda ynsanperwer ugurda alnyp barylýan çäreler, şeýle-de ýurduň adam hukuklary babatynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara komissiýasynyň işi barada habar berdi.
Şeýle-de, Meredow Ýewrokomissiýanyň ykdysadyýet boýunça ýerine ýetiriji wise-başlygy, söwda boýunça ýewrokomissar Waldis Dombrowskis, Ýewrokomissiýanyň wise-başlygy Margaritis Shinas, ÝB-niň halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýewrokomissary Ýutta Urpilaýnen we Ýewroparlamentiň MA ýurtlary we Mongoliýa boýunça wekiliýetleriniň başlygy Tomaş Zdehowski bilen duşuşyklary geçirdi.
Taraplar Türkmenistan bilen ÝB-niň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumyny, şol sanda ykdysadyýet, söwda, ynsanperwer gatnaşyklar, bilim, ylym, ýaşyl ykdysadyýet we howa taslamalary ýaly ugurlary ara alyp maslahatlaşdylar. Dowamly hyzmatdaşlygyň dinamikasy we geljegi bellenildi. Täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirildi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...