Ýewropada emeli aňyň ulanylyşyny düzgünleşdirýän dünýäde ilkinji kanun kabul edildi

  • 16.03.2024 08:18
  • 3156
Ýewropada emeli aňyň ulanylyşyny düzgünleşdirýän dünýäde ilkinji kanun kabul edildi

Ýewroparlament emeli aňyň ulanylyşyny düzgünleşdirýän kanuny kabul etdi. Bu emeli aň ulgamlaryny işläp düzüjiler we ulanyjylar üçin düzgünleri kesgitleýän dünýäde ilkinji resminamadyr.

Kanun emeli aň ulgamlary üçin töwekgelçiligiň pes, ortaça, ýokary we kabul ederliksiz ýaly dört kategoriýasyny girizmek bilen, raýatlaryň hukuklaryny bozýan tehnologiýalary ulanmagy gadagan edýär. 
Şeýlelikde, şular gadagan edilýär:

  • Maglumatlar bazasyny döretmek üçin Internetden ýa-da wideo gözegçilik kameralaryndan ýüz şekillerini ulanýan biometrik kesgitleýiş ulgamlary;
  • Jemgyýetçilik ýerlerinde hakyky wagt režiminde ýüzi tanamak ulgamlary;
  • Işde ýa-da okuwda adamlaryň emosiýasyna baha berýän ulgamlar;
  • “sosial reýtingi” ýa-da profilirlemäni ulanýan ulgamlar;
  • Adamyň özüni alyp barşyny dolandyrýan ýa-da onuň gowşak tarapyndan peýdalanýan emeli aň ulgamlary.

Hukuk goraýjy edaralara biometrik kesgitleýiş ulgamlaryny diňe aýratyn ýagdaýlarda (mysal üçin, ýiten adamy gözlemekde ýa-da terrorçylygyň öňüni almakda) ulanmaga rugsat berilýär.
Töwekgelçilik derejesi ýokary bolan emeli aň ulgamlary üçin (mysal üçin, lukmançylykda, bilimde, möhüm infrastrukturada) kanun aç-açanlygy we adam gözegçiligini talap edýär.
Umumy maksatly emeli aň ulgamlary aç-açanlyk talaplaryna laýyk gelmeli we ÝB-niň awtorlyk hukugy baradaky kanunyny berjaý etmeli. Emeli ýa-da gaýtadan işlenen şekiller bellik edilmelidir.
Indi kanun gutarnykly hukuk-lingwistik barlagyndan geçmeli, soň ol Ýewropa Geňeşi tarapyndan tassyklanar. Kanun ÝB-niň resmi žurnalynda neşir edilenden 20 gün soň güýje girer we iki ýyldan doly derejeli ulanylyp başlanar.


03.04.2024 13:01
5496

Halkara energetika agentligi: Emeli aň 2034-nji ýyla çenli energiýa sarp edilişini 500% ýokarlandyrar

Halkara energetika gullugy (HEG) ýakyn 10 ýylda emeli aňyň (AI) energiýany sarp edişiniň 500% artjakdygyny çaklaýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, bu hasaplaýyş kuwwatynyň ep-esli ýokarlanmagyny talap edýän...

01.04.2024 14:11
8289

Şengen zolagyna ýene iki ýurt goşuldy

31-nji martda Bolgariýa we Rumyniýa Şengen sebitine goşuldy. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) beren beýanatyna salgylanýan Euronews habar berýär. Goşulmagyň birinji tapgyrynda içerki howa we deňiz serhetlerinde...

24.03.2024 06:33
5269

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipleri öňe sürdi

23-nji martda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýa Patyşalygyna we Italiýa Respublikasyna iş saparlarynyň netijeleri boýunça...

22.03.2024 23:53
3563

BMG-niň 193 ýurdy emeli aňy kadalaşdyrmak üçin biragyzdan ses berdi

BMG-niň Baş Assambleýasy (BA) 21-nji martda emeli aň (AI) pudagyny kadalaşdyrmaklyga we onuň howpsuzlygyny üpjün etmeklige gönükdirilen Rezolýusiýany biragyzdan kabul etdi diýip, TASS habar berýär. Amerikanyň Birleşen...