Soýa derek liçinkalar. Rus alymlary beloklara baý siňek liçinkalaryndan mal iýmini ösdürip ýetişdirmegi teklip etdiler

  • 14.03.2024 15:24
  • 8475
Soýa derek liçinkalar. Rus alymlary beloklara baý siňek liçinkalaryndan mal iýmini ösdürip ýetişdirmegi teklip etdiler

Sankt-Peterburgyň ITMO uniwersitetiniň alymlary ýokary belokly mal iýmini öndürmek üçin azyk galyndylarynda siňek liçinkalaryny ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasyny döretdiler diýip, uniwersitetiň metbugat gullugyna salgylanýan Hi-Tech ýazýar.

ITMO-nyň Ekotehnologiýalar fakultetiniň gözlegçileri gara siňek liçinkalary üçin olara belok ýygnamaga mümkinçilik berýän “berhiz” döretdiler. Adatça, liçinkalarda, takmynan, 35-40% belok bolýar. Gözlegiň awtorlarynyň bellemegine görä, bu görkezijini 60% -e çenli ýokarlandyrmak üçin olary gatan çörek we bugdaý kepegi ýaly galla galyndylary bilen iýmitlendirmeli.
Tehnologiýanyň birnäçe artykmaçlygy bar. Sebäbi, diňe suw içýän uly siňeklerden  tapawutlylykda, siňek liçinkalary möhleti geçen iýmitler, iýmit galyndylary, suw arassalaýjy desgalaryň, oba hojalygynyň we azyk senagatynyň zyňyndylary bilen iýmitlenip bilýärler. Mundan başga-da, liçinkalardan alnan belok konsentratyny haýwanlar, guşlar we balyklar gowy özleşdirýär hem-de konsentratda olaryň saglygy üçin peýdaly aminokislotalar bar.
Onuň ykdysady taýdan peýdasy hem bar: siňek liçinkalary has gymmat ösümlik iýmitleriniň ornuny tutup biljek arzan we elýeterli belok çeşmesidir.
Ýokarda agzalan “gara liçinka” siňegiň adamlar üçin howpsuz görnüşidir. Bir ene siňek 500-600-e çenli ýumurtga öndürip bilýär, olardan liçinkalar 25 günde ösüp çykýar.
Agramy ýeten liçinka guradylýar we gaýtadan işlenip, üwelip un ýaly görnüşe getirilýär. Lipidler biodizel we kosmetologiýada palma ýagynyň oruntutary hökmünde ulanylýar, ýagy alnan belok konsentraty bolsa haýwan iými hökmünde peýdalanylýar.


şu gün 09:46
2541

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

şu gün 09:41
6596

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...

düýn 12:16
1765

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
18397

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...