Ýewropa Bileleşigi emeli aňy kadalaşdyrmagyň düzgünlerini tassyklady

  • 05.02.2024 00:52
  • 1323
Ýewropa Bileleşigi emeli aňy kadalaşdyrmagyň düzgünlerini tassyklady

Ýewropa Bileleşigi ýurtlary emeli aňyň kadalaşdyrylmagy üçin ÝB-niň ýeke-täk “ählumumy” kanunynyň kabul edilmegini biragyzdan goldadylar diýip, Reýter habarlar gullugyna salgylanýan Ferra ýazýar.

Bu ses berişlik Fransiýa, Germaniýa we Italiýa OpenAI-nyň GPT-4 ýaly güýçli AI modellerini kadalaşdyrmak üçin has ýönekeý režimiň talaplary bilen bagly nägileliklerini yzyna alanlaryndan soň geçirildi.
Üç ýurduň wekilleri bu ugurdaky düzgünleri özüňi alyp barmagyň kodeksi bilen çäklendirmek islediler, sebäbi nazaryýet taýdan amerikan kompaniýalaryna bäsdeş bolup biljek Mistral AI we Aleph Alfa ýaly ýewropaly başlangyçlara päsgel bermek islemediler.
Düzgünler ähli pudaklarda: bankdan başlap, sosial we tehnologiýa çenli AI-ni kadalaşdyrmak üçin umumy Ýewropa standartlaryny işläp taýýarlamaga gönükdirilendir. Şeýle hem AI-ni döwlet howpsuzlygy, harby ulgamlarda we hukuk goraýjy pudaklarda ulanmagyň düzgünlerini işläp düzmek meýilleşdirilýär.
Geljekki kanun AI-ni işläp düzmekde bäsdeşligi ösdürmäge gönükdiriler. Mundan başga-da, Ýewropa Komissiýasy şeýle manipulýasiýalara garşy göreşmek üçin dipfeýkleriň ösüşine gözegçilik edýär.
Bu düzgüni berjaý etmek üçin 13-nji fewralda kanunyň kabul edilmegine ÝB-niň degişli komiteti, soňra bolsa Ýewropa Parlamenti ses berer. Täze düzgünler 2024-nji ýylyň ýazynyň ortalarynda güýje girer we 2026-njy ýylda bolsa ulanylyp başlanar.


23.07.2024 14:53
5820

Beýik Britaniýa Ýewropada ilkinji bolup emeli etiň satylmagyna rugsat berdi

Beýik Britaniýa Ýewropada laboratoriýa şertlerinde ösdürilip ýetişdirilen emeli etiň satylmagyna rugsat beren ilkinji ýurt boldy. Häzirlikçe şeýle eti diňe haýwanlaryň iýmitinde ulanyp bolýar diýip, Financial Times...

23.07.2024 14:11
6737

Täjigistan Türkmenistanyň üstünden geçýän synag demirýol otlusyny ugradar

Täjigistanyň ulag ministri Azim Inrohim degişli bölümlere «Hytaý – Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe – Ýewropa» multimodal geçelgesinde synag demirýol otlusyny guramak hakynda görkezme berdi...

22.07.2024 08:54
4811

Serdar Berdimuhamedow Ursula fon der Lýaýeni Ýewropa Komissiýasynyň Başlyklygyna gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow hanym Ursula fon der Lýaýene Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany Türkmenistanyň...

20.07.2024 09:38
2823

ÝHHG Aşgabatda emeli aň boýunça maslahat geçirdi

17-18-nji iýulda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň gurnamagynda garyşyk görnüşde «Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» atly maslahat geçirildi. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa)...