Raşid Meredow HHR-iň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirdi

  • 30.01.2024 17:53
  • 2767
Raşid Meredow HHR-iň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirdi

29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň başlygynyň orunbasary Hao Minszin ýolbaşçylygyndaky HHR-iň wekiliýeti bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň köp sanly meselesini ara alyp maslahatlaşdylar we türkmen-hytaý gatnaşyklaryny ösdürmäge bolan toplumlaýyn çemeleşme barada bellediler.
Iki döwletiň baştutanlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýeti, şeýle hem hökümetleriň “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (2021-2025-nji ýyllar üçin)” çäginde özara gatnaşyklary aýratyn nygtaldy.
Taraplar iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň, şeýle hem iki ýurduň arasyndaky partiýa we parlamentara gatnaşyklaryň möhümdigine ünsi çekdiler.
Söwda we ykdysady gatnaşyklaryň, medeniýetiň, bilimiň we sportuň ýokary derejesi bellendi.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny has hem giňeltmegiň möhümdigini ýene bir gezek tassykladylar.


düýn 19:36
3331

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

düýn 19:32
5561

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

düýn 10:02
4555

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...

düýn 09:48
4068

3-5-nji martda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler

2024-nji ýylyň 3 — 5-nji marty aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda owgan harytlarynyň sergisi we Türkmen-owgan işewürlik maslahaty geçiriler. Çäreleri ýokary derejede...