Global Gateway forumynda Türkmenistanyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri barada gürrüň edildi

  • 30.01.2024 15:23
  • 3269
Global Gateway forumynda Türkmenistanyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri barada gürrüň edildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiriniň orunbasary Batyr Annaýew ÝB bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky durnukly ulag aragatnaşygy boýunça Belgiýanyň paýtagty Brýusselde geçirilýän Global Gateway maýa goýum forumynda ýurdumyzyň üstaşyr we ulag mümkinçilikleri barada gürrüň berdi. Bu barada Orient habar berýär.

Batyr Annaýew çärede çykyş etmek bilen, ýurdumyzyň Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda möhüm ulag merkezine öwrülmäge mümkinçilik berýän ägirt uly potensialynyň bardygyny aýtdy. Hususan-da, Türkmenistanyň Hazar deňzinde häzirkizaman port infrastrukturasy bolup, onuň yklymda ýükleriň üstaşyr geçirilmegi üçin halkara geçelgesi hökmünde ähmiýeti barha artýar.
Şol bir wagtyň özünde, agentligiň baş müdiriniň orunbasary soňky ýyllarda ýurduň infastrukturanyň, şol sanda demirýollaryň, awtomobil, howa we deňiz ýollarynyň ösüşine işjeň maýa goýandygyny, munuň bolsa ýurduň üstaşyr potensialyny ep-esli artdyrandygyny belledi.
Şeýle-de, ulag pudagyna maýa goýumlaryň döwlet tarapyndan goldawynyň ygtybarly mehanizmleri döredildi. Daşary ýurt maýadarlary ýerli maýadarlar bilen deň hukuklara eýedir, olar kärhanalara eýeçilik edip we dolandyryp, hususylaşdyrmaga gatnaşyp we beýleki ýeňilliklerden peýdalanyp bilerler.
Merkezi Aziýa ýurtlaryndan geçýän ulag ýollary diňe bir durnukly we howpsuz gatnawlary ýola goýmak üçin uly mümkinçilikleri döretmän, eýsem Ýewropa kompaniýalary üçin maýa goýum mümkinçiliklerini-de döredýär diýip, Batyr Annaýew belledi.
Global Gateway Ýewropa, Merkezi Aziýa ýurtlaryndan we beýleki sebitlerden hökümet wekillerini, maliýe edaralaryny, işewür toparlary bir ýere jemledi. Foruma gatnaşyjylar Hazarüsti ulag geçelgesini Ýewropany we Merkezi Aziýany birleşdirýän multimodal we netijeli ugra öwürmek üçin zerur maýa goýumlary hem çäreleri ara alyp maslahatlaşýarlar.


düýn 21:33
9547

Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

21-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan...

düýn 21:27
6688

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

21-nji fewralda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň...

düýn 20:58
16425

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

düýn 11:45
2443

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär. Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi...