German kompaniýasy Arkadag şäherinde desgalary gurmak üçin maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirer

  • 28.01.2024 13:18
  • 9086
German kompaniýasy Arkadag şäherinde desgalary gurmak üçin maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirer

Germaniýanyň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” kompaniýasy Arkadag şäherinde azyk, senagat, derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň önümçilik zolagynda binalary we desgalary gurmak üçin maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirer.

Degişli işleri geçirmek üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama “Arkadag şäherini ösdürmegiň meseleleri hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda çykaran 598-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen kabul edildi.
Belläp geçsek, Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek boýunça yglan edilen halkara bäsleşiginde GFR-iň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” maslahat beriş kompaniýasy ýeňiji boldy. 27-nji ýanwarda kompaniýanyň ýolbaşçylary Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdylar. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti bilen GFR-iň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” maslahat beriş kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...