Türkmenistan we Ýaponiýa uglerodsyzlaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekdiler

  • 23.01.2024 11:55
  • 3848
Türkmenistan we Ýaponiýa uglerodsyzlaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekdiler

Türkmenistan we Ýaponiýa uglerodsyzlaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnamana gol çekdiler. Degişli resminama 22-nji ýanwarda Tokio şäherinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat ministri Ken Saýtonyň arasynda geçirilen duşuşygyň çäklerinde gol çekildi. 

Taraplar Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň önümçilik işinde daşky gurşawa zyýanly zyňyndy gazlaryň möçberlerini azaltmaga ýardam etjek tehnologiýalar pudagynda hyzmatdaşlyk ederler. Bu barada Ýaponiýanyň “Nikkei” gazeti habar berýär. 
Bellenişi ýaly, “Itochu” we “Kawasaki Heavy Industries” kompaniýalary tebigy gazdan benzin öndürýän kärhananyň goşmaça önümçilik düzüminiň gurluşygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýerli döwlet kärhanasy bilen bir ýere jemlendi. Bu şeýle-de uglewodorodlary gazyp almak bilen bagly bölünip çykýan metan gazlaryny azaltmak üçin tehnologiýalary ornaşdyrmaga-da ýardam eder. 
Ýaponiýanyň eksport-karz agentligi (NEXI) “Itochu” we “Kawasaki Heavy Industries” kompaniýalarynyň durmuşa geçiren tebigy gazdan ammiak we karbamid öndürýän himiýa zawodyna tehniki hyzmatlary etmek boýunça ähli çykdajylary öz üstüne alýar. 
Ken Saýto uglerod bitaraplygyny gazanmakda Merkezi Aziýanyň eýeleýän ornunyň barha artýandygyny aýtdy. Şeýle hem, täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek arkaly bu ugurda has uly öňegidişligiň gazanyljakdygyny umyt bildirdi.
Hyzmatdaşlygyň anyk mazmunyny pugtalandyrmak maksady bilen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlary, şol sanda Türkmenistan bilen uglerody azaldýan tehnologiýalar pudagynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär.
Şeýle hem neşir Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň şu ýylyň ahyrynda Merkezi Aziýa iş saparyny amala aşyryp, altytaraplaýyn sammite gatnaşjakdygyny belleýär.


şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...