Dört aý synanyşykdan soň, NASA Bennu asteroidiniň nusgalary bolan modulyň gapagyny açmagy başardy

  • 15.01.2024 17:41
  • 10606
Dört aý synanyşykdan soň, NASA Bennu asteroidiniň nusgalary bolan modulyň gapagyny açmagy başardy

Dört aý synanyşykdan soň NASA-nyň inženerleri Bennu asteroidiniň nusgalary saklanýan kapsulanyň gapagyny açmagy başardylar. Munuň üçin olar ýörite gurallary döretmeli boldular diýip, IXBT.com belleýär.

Gapagy berkidýän 35 boltdan ikisi gymmat bahaly nusgalara ýetmekde esasy päsgelçilik boldy. Aýratyn şertler sebäpli - kapsula çaklaň germetikli kamerada ýerleşýär - we asteroid nusgalarynyň ýerüsti mikroorganizmler ýa-da mikrobölejikler bilen hapalanmagyny aradan aýyrmak zerurlygy bolany sebäpli inženerler çynlakaý usullary tapmaly boldular. Alymlar TAGSAM kamerasynyň kellesini sökmegi dowam etmek üçin iki sany köp komponentli guraly, şol sanda hirurgiki, magnit däl poslamaýan poladyň belli bir markasyndan bolan goşmaça geýdirilýän bölekleri ýasadylar.
Synagdan öň Jonson topary ýörite laboratoriýada bolt aýyrmagyň täze gurallaryny we usullaryny synagdan geçirdi. Her üstünlikli synagdan soň inženerler tork görkezijilerini ýokarlandyrdylar we täze gurallaryň wezipäni ýerine ýetirjekdigine gözleri ýetýänçä synag amallaryny gaýtaladylar.
Öňde moduly sökmegiň birnäçe basgançagy bar, emma indi çynlakaý mesele ýüze çykmaly däldir.
OSIRIS-REx missiýasynyň Ýerden, takmynan, 120 million km uzaklykda ýerleşýän Bennu asteroidine toprak nusgalaryny almak we Ýere getirmek üçin ugrandygyny ýatladýarys. Wezipe üstünlikli boldy we zonduň özi bolsa täze maksada tarap ugrady.


şu gün 07:34
1123

NatAstro: DART urgy zondy Dimorf asteroidiniň diňe bir ugruny üýtgetmän, eýsem onuň daşky görnüşini hem üýtgetdi

Şweýsariýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-yň we beýleki ýurtlaryň alymlaryndan ybarat halkara topar NASA-nyň ýörite DART zondunyň urgusynyň kömegi bilen Dimorf asteroidiniň ugruny üýtgetmek boýunça missiýasynyň netijelerini...

27.02.2024 23:54
7094

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär. Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen...

27.02.2024 23:40
8736

Aýa gonan “Odisseý” moduly işini bes edýär

23-nji fewralda Aýa gonan amerikan kosmos enjamy Nova-C (“Odisseý”) şowsuz gonandygy sebäpli öz işini bes edýär. Bu barada South China Morning Post neşirine salgylanyp, RBK habar berýär. LRO orbital enjamynyň suratlaryna...

27.02.2024 23:15
3077

Motorola we Lenovo birnäçe enjamy dolandyrmaga ukyply guraly bilen enjamlaryň arasyndaky serhetleri ýok edýär

MWC 2024-de Motorola we Lenovo kompaniýalary dürli enjamlardaky wezipeleriň arasynda ondan-oňa geçmegi aňsatlaşdyrýan Smart Connect guralyny yglan etdi diýip, Engadget habar berýär. Smart Connect arkaly ulanyjylar...