Türkmenistan Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmegi teklip etdi

  • 20.09.2023 07:44
  • 6122
Türkmenistan Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmegi teklip etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmekligi teklip etdi.

Döwlet Baştutanynyň aýdyşy ýaly, Türkmenistan BMG-niň geljek ýyllar üçin işiniň esasy ugurlarynyň arasynda howa we ekologiýa meselelerini çözmegi möhüm hasaplaýar. Şolaryň hatarynda metan boýunça ählumumy borçnamalar bilen bagly meseleleri aýratyn belleýäris. 

Türkmenistan Prezidentiniň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyzyň Howa boýunça Pariž Ylalaşygyna goşulmagy bilen, 2017-nji ýylda birnäçe degişli milli maksatnamalaryň kabul edilendigini aýtmalydyrys. Metanyň howa ýaýramagynyň ýaramaz netijelerini azaltmak we ýok etmek maksady bilen, umumydöwlet çäreleri ileri tutulyp amala aşyrylýar.

«Şol bir wagtda biz dünýä bileleşiginiň metan babatda ählumumy borçnamany amala aşyrmak boýunça tagallalaryny goldaýarys» – diýip, döwlet Baştutany belledi.

Prezident öz çykyşynda nygtaýşy ýaly, şunuň bilen baglylykda, ýaňy-ýakynda Türkmenistanda Metan boýunça ählumumy borçnama Türkmenistanyň goşulmagy baradaky meseläni öwrenmäge gönükdirilen, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatdaky Ýol Kartasy tassyklandy. Bu resminama ýakyn wagtda Guramanyň Sekretariatyna iberiler.
Döwlet Baştutanynyň aýdyşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynda Merkezi Aziýadaky ekologiýa meselelerine has düýpli we täsirli üns bermek üçin wagt ýetdi. Bu meselelere seredilende belli bir hereketsizligi ýeňip geçmeli we örän uly giňişlikleri eýeleýän, özboluşly tebigy serişdeleri hem-de biologik köpdürlüligi bolan, şol birwagtda düýpli ekologiýa töwekgelçilikleriniň zolagynda ýerleşýän 80 milliona golaý ilatly sebit babatda BMG-niň maksatly ekologiýa strategiýasyny taýýarlamak boýunça belli bir salgyly we anyk çärelere başlamaly.

«Merkezi Aziýanyň ekologiýa meselelerine strategik çemeleşme kabul edilende Türkmenistan möhüm ädim hökmünde ýöriteleşdirilen düzümi – Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş edýär. 
Bu Merkez howa meselesi boýunça anyk we ulgamlaýyn işleri alyp barar. Biz bu Merkeziň işlemegi üçin Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda guramaçylyk we tehniki şertleri döretmäge taýýar» – diýip, Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 


şu gün 11:38
8539

Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görüp başlamagy tabşyrdy

Şu ýylyň sentýabrynda ýurdumyzda Garaşsyzlyk baýramynyň bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem geçiriler. Bu barada 12-nji iýulda geçirilen giňişleýin...

şu gün 09:39
16885

Serdar Berdimuhamedow prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmelerini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow prokurorlary wezipä bellemek hem-de boşatmak hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Ahal welaýatynyň...

şu gün 09:06
13353

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň prokuroryny çalyşdy

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Nurmyradowiç Wekilow Lebap welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow...

şu gün 08:56
18034

Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet hakynyň we pensiýanyň möçberi bellenildi

2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberde bellenildi. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow 12-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde...